ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ + ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ α τριμηνου τεστ 1 τριμηνου
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
test 1 a triminou
Σχολικό έτος 2012-2013. 16. Διαγώνισμα Α΄ Τριμήνου στο 2ο κεφάλαιο
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Ωριαία διαγωνίσματα; Test; Kριτήρια αξιολόγηση
test ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Ωριαία διαγωνίσματα

 http://physics.yooblog.gr/2011/01/16/152…

1) Τι είναι το υλικό σημείο ; Τι είναι σημείο Αναφοράς ;Tι είναι θέση ενός κινούμενου υλικού σημείου ;
2) Πότε η θέση ενός σώματος θεωρείται «θετική» και πότε «αρνητική» ;
3) Ποια φυσικά μεγέθη καλούνται μονόμετρα και ποια διανυσματικά ; Αναφέρατε παραδείγματα ;
4) Tι εννοούμε όταν λέμε ότι η «Κίνηση είναι σχετική “
5) Tί είναι η χρονική στιγμή και τι είναι το χρονικό διάστημα ;
6) Tι είναι η μετατόπιση και τι είναι η απόσταση ;
7) Tι σημαίνει θετική μετατόπιση και τι σημαίνει αρνητική μετατόπιση ;
Τι είναι η τροχιά ενός κινούμενου υλικού σημείου ;
9) Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις έννοιες απόσταση, θέση, μετατόπιση ;
10) To αυτοκίνητο του σχήματος την χρονική στιγμή t1= 2 sec περνάει από την θέση Α και την χρονική στιγμή
t2= 5 sec φτάνει στην θέση Β και την χρονική στιγμή t3=10 sec φτάνει στην θέση Γ . Να βρείτε :
α) το χρονικό διάστημα Δt της κίνησης του αυτοκινήτου ;
β) την αρχική και τελική θέση του αυτοκινήτου ;
γ) Tην μετατόπιση του αυτοκινήτου
δ) Το μήκος της διαδρομής του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα Δt.

11) Τι καλείται μέση ταχύτητα ; Ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης της ταχύτητας ;
12) Tι καλείται στιγμιαία ταχύτητα ;
13) Tι καλείται μέση διανυσματική ταχύτητα ;
14) Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. Την χρονική στιγμή t1=0 sec περνά από το σημείο Α και την
Χρονική στιγμή t2= 10 sec φτάνει στο σημείο Β και στην συνέχεια γυρίζει στο Α όπου φτάνει την χρονική
Στιγμή t3= 30 sec. Aν η απόσταση ΑΒ είναι 90 m να βρείτε για το χρονικό διάστημα Δt= t3 – t1 , την μέση
Ταχύτητα και την μέση διανυσματική ταχύτητα του αυτοκινήτου ;

15) Ένα αυτοκίνητο διανύει 360 km σε 5 h .Nα βρεθεί η μέση ταχύτητα του σε km/h και σε m/sec

1. Στο παρακάτω σχήμα να βρείτε:
α) Τις αποστάσεις των σωμάτων Α και Β από το Ο.
β) Την απόσταση ανάμεσα στα σώματα Α και Β.
γ) Την απόσταση ανάμεσα στα σώματα Δ και Β.
δ) Τις θέσεις των Α, Β, Γ, Δ με σημείο αναφοράς το σημείο Ο.

2. Ένα σώμα πραγματοποιεί τη διαδρομή ΑΓΔΕ.
Να βρείτε:
α) τη μετατόπισή του
β) το διάστημα που διανύει.
γ) τη μέση ταχύτητα του σώματος για τη διαδρομή αυτή ,αν
γνωρίζουμε ότι ο χρόνος που χρειάστηκε είναι 5s.

Α Β Δ O Ε Γ m
-15 -10 -5 0 5 10 15 20

3. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα. Τη χρονική στιγμή t0=0 βρίσκεται
στη θέση x0=-2m.Μετά από 5s βρίσκεται στη θέση x1=4m και μετά
από 15s στη θέση x2=-40m .
Να βρείτε: α) το ολικό διάστημα που διήνυσε
β) τη μετατόπισή του και
γ) τη μέση ταχύτητα του σώματος για όλη τη διαδρομή.

4. Η μέση ταχύτητα ενός δρομέα σε μία διαδρομή είναι 18km/h. Αν ο χρόνος που χρειάστηκε είναι 0,5h να βρείτε το μήκος της διαδρομής.

5. Ένας δρομέας είχε μέση ταχύτητα 36km/h σε μία διαδρομή μήκους 100m. Πόσο χρόνο χρειάστηκε;

6. Να μετατρέψετε σε m/s
Α. 144km/h
Β. 72km/h

7. Να μετατρέψετε σε km/h
Α. 30m/s
Β. 2m/s

1. Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά
a. Οι κινήσεις που γίνονται σε ευθείες γραμμές λέγονται …………….
b. Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που ασχολείται με την ……………
c. Τα σώματα τα οποία έχουν πολύ μικρές διαστάσεις ονομάζονται …………… ……………….
2. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Ανέφερε μερικά τέτοια μεγέθη.
3. Κάποιος μαθητής υποστηρίζει ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί να κινείται ως προς αυτόν αλλά να μην κινείται ως προς τον φίλο του. Έχει δίκιο;
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….
4. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η τροχιά που ακολουθεί ένα κινούμενο αντικείμενο.

a. Να προσδιορίσετε τη θέση του, όταν βρίσκετε στο σημείο Μ1.
b. Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε το διάνυσμα της μετατόπισής του καθώς κινείται από τη θέση Μ3 στη θέση Μ2.
c. Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε το διάνυσμα της μετατόπισής του αν κινηθεί στη διαδρομή Μ3-Μ2-Μ1.
d. Ποιο είναι το μέτρο της μετατόπισή του και ποιο το μέτρο της διαδρομής του αν κινηθεί από το Μ1-Μ3-Μ1.

Σχολικό έτος 2012-2013. 16. Διαγώνισμα Α΄ Τριμήνου στο 2ο κεφάλαιο
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Ωριαία διαγωνίσματα; Test; Kριτήρια αξιολόγηση
test ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ + ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ α τριμηνου τεστ 1 τριμηνου
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
test 1 a triminou
Σχολικό έτος 2012-2013. 16. Διαγώνισμα Α΄ Τριμήνου στο 2ο κεφάλαιο
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Ωριαία διαγωνίσματα; Test; Kριτήρια αξιολόγηση
test ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »