ΚΥΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΥΜΑΤΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1)Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος?
2)Τι λέμε περίοδο καί τι συχνότητα κύματος ποιά σχέση συνδέει αυτά τα δύο μεγέθη μεταξύ τους?
3)Τι ονομάζουμε πλάτος του κύματος και τι καθορίζει?
4)Τι ορίζουμε σαν μήκος κύματος ενός κύματος?
5)Ποιά σχέση συνδέει το μήκος κύματος με την περίοδο του κύματος?
6)Ποιά κύματα λέγονται εγκάρσια και ποιά διαμήκη που διαδίδονται τα μεν και που τα δέ?
7)Η περίοδος (Τ) ενός κύματος είναι Τ=0,001s και η ταχύτητα του κύματος είναι u=360Κm/h .Να βρεθεί το μήκος κύματος του κύματος.
8)Η συχνότητα του κύματος είναι f=20hz και η ταχύτητα του κύματος είναι 50Km/sec. Να βρεθεί το μήκος κύματος του κύματος.
9)Η περίοδος ενός κύματος είναι Τ=0,0002sec και το μήκος κύματος του κύματος είναι λ=1,2 m .Να βρεθεί α) η συχνότητα του κύματος και β)η ταχύτητα του κύματος?
10)Η περίοδος ενός κύματος είναι Τ=2000sec και η ταχύτητα του είναι u=40000m/s.Να βρείτε α) τη συχνότητα και β) το μήκος κύματος λ.
11) Η ταχύτητα διάδοσης ενός εγκάρσιου κύματος είναι υ = 300 m/s και το μήκος κύματος είναι λ = 3m. Να βρείτε τη συχνότητα και την περίοδο της ταλάντωσης των σωματιδίων του υλικού μέσου.

12) Να αναφέρετε 2 βασικές διαφορές ανάμεσα στα εγκάρσια και τα διαμήκη κύματα. Τι είναι το πλάτος ενός κύματος και από τι εξαρτάται ;
β) Πως ορίζεται το μήκος κύματος ; Με τι ισούται το μήκος κύματος σε ένα εγκάρσιο κύμα ;
γ) Να διατυπώσετε το θεμελιώδη νόμο της κυματικής και να γράψετε την αντίστοιχη σχέση.
Από τι εξαρτάται η ταχύτητα διάδοσης ενός μηχανικού κύματος ;
13) Οι παρακάτω προτάσεις περιγράφουν κύματα διαμήκη (Δ), εγκάρσια (Εγ) και επιφανειακά (Επ) κύματα. Να επιλέξετε ένα χαρακτηριστικό από κάθε κατηγορία για κάθε κύμα. Ταλάντωση σωματιδίων του μέσου:
α) ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος,
β) ταλαντώνονται κατά τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος,
γ) ταλαντώνονται παράλληλα και κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.
Σχηματισμοί κατά τη διάδοση:
α) πυκνώματα και αραιώματα, β) “όρη” και “κοιλάδες”, γ) κυκλικές τροχιές
Διάδοση στα υλικά: α) μόνο στα στερεά, β) μόνο στην επιφάνεια υγρών, γ) στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια.

14) Μια πηγή παραγωγής κυμάτων πραγματοποιεί 15 πλήρεις ταλαντώσεις σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού. Το κύμα που παράγεται διαδίδεται σε υλικό μέσο με ταχύτητα 720m/h. Να υπολογίσετε το μήκος κύματος.

15.) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες.
1. Στα εγκάρσια κύματα τα σωματίδια του μέσου εκτελούν ταλάντωση σε διεύθυνση
κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.
2. Το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών κοιλάδων ή δύο
διαδοχικών ορέων στα εγκάρσια κύματα.
3. Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια.
4. Στα εγκάρσια κύματα τα σωματίδια του μέσου διάδοσης ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος .
5. Τα κύματα μεταφέρουν ενέργεια και ύλη.
6. Το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών ορέων ή κοιλάδων.
7. Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται σε στερεά ,υγρά και αέρια σώματα.
8. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος ενός κύματος τόσο μεγαλύτερη ενέργεια μεταφέρει.
9. Η θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής είναι λ = υ.f
10. Τα ηχητικά κύματα που έχουν συχνότητα από 20Ηz έως 20.000Ηz προκαλούν το
αίσθημα της ακοής όταν φτάσουν στο αυτί και ονομάζονται ήχοι.
11) Τα κύματα μεταφέρουν ορμή και ενέργεια.

16) Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά:
Τα μηχανικά κύματα έχουν δύο βασικά κοινά χαρακτηριστικά
διαδίδονται στα ………….. μέσα και μεταφέρουν ………………….ενέργεια.
Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος σε ένα υλικό μέσο ισούται με το γινόμενο της
……………..του επί το ……………… …………….. Τα μηχανικά κύματα διαδίδονται μέσα στα ________ μέσα και μεταφέρουν __________ χωρίς να μεταφέρουν ______________. Στα ____________ κύματα τα σωματίδια του μέσου ταλαντώνονται στην ίδια διεύθυνση που διαδίδεται το κύμα. Τα ____________ κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά σώματα. Η ταχύτητα διάδοσης των _______________ κυμάτων είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα των __________ κυμάτων όταν και τα δύο διαδίδονται στο ίδιο μέσον.
Στο εγκάρσιο κύμα το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών ……1…….. ή ……2…… Στο διάμηκες κύμα το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών …….3…….ή ……4……..

17) Ένας βαρκάρης αντιλαμβάνεται ότι η βάρκα του ανεβοκατεβαίνει Ν = 30 φορές, σε χρόνο
t = 1 λεπτού και η απόσταση ανάμεσα σε δύο κορυφές των κυμάτων είναι λ = 6 μέτρα.
Να υπολογίσετε:
α). την συχνότητα του κύματος
β). την περίοδο του κύματος
γ). την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.
18) Μια σειρήνα εκπέμπει ήχο συχνότητας f=170kHz. Αν η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα είναι 340m/s να υπολογίσετε:
α. το μήκος κύματος του ήχου που παράγει η σειρήνα
β. την απόσταση που θα έχει διανύσει το κύμα μετά από χρονικό διάστημα 5
δευτερολέπτων

19) Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστή ή Λάθος, σημειώνοντας δίπλα από την πρόταση την κατάλληλη λέξη. Σε περίπτωση που τη θεωρήσετε λανθασμένη, πρέπει να την ξαναγράψετε σωστά.
Α) Τα κύματα μεταφέρουν ύλη και ενέργεια.
Β) Σε ένα εγκάρσιο κύμα, το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορέων ή κοιλάδων.
Γ) Η ταχύτητα του κύματος εξαρτάται από το πλάτος του κύματος.
Δ) Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος, τόσο περισσότερη ενέργεια μεταφέρει το κύμα.
Ε) Στο ίδιο μέσο διάδοσης, τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ότι τα διαμήκη.
ΣΤ). Το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορέων ή κοιλάδων.
Ζ) Στα εγκάρσια κύματα δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα.
Η) Τα μηχανικά κύματα διαδίδονται στο κενό.
Θ) Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ότι τα διαμήκη.

20) Ένα ηχητικό κύμα διαδίδεται με ταχύτητα υ=340 m/sec. Αν η συχνότητά του είναι f=10Hz, πόσο είναι το μήκος κύματος;
21) Να σχεδιάσετε ένα κύμα και να δείξετε το μήκος κύματος λ στο σχέδιό σας. Πως μεταβάλλεται αυτό σε συνάρτηση με την συχνότητα f του κύματος;

22) Τι λέει ο θεμελιώδης νόμος της κυματικής με λόγια και με τύπο; Να εξηγηθούν τα σύμβολα του τύπου.
B) Ένα κύμα έχει μήκος κύματος 10 m και περίοδο 2 s. H ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι:
α. 5 m/s β. 0,5 m/s γ. 2 m/s δ. 0,2 m/s

23)Στον πιο κάτω πίνακα αντιστοιχίστε μια πρόταση της 1ης στήλης με μία της 2ης στήλης.
1η στήλη 2η στήλη
α) Συχνότητα (f) 1) Μετάδοση μιας διαταραχής σε ένα υλικό κατά την οποία
μεταφέρεται ενέργεια και όχι ύλη
β) Θεμελιώδης
Νόμος Κυματικής
2) Τα σωματίδια του μέσου διάδοσης ταλαντώνονται κατά την
διεύθυνση μετάδοσης του κύματος.
γ) Διάμηκες κύμα 3) Ο αριθμός (Ν) των ταλαντώσεων που εκτελεί ο
ταλαντωτής σε χρόνο Δt προς τον χρόνο αυτό.
δ) Μήκος κύματος 4) Τα σωματίδια του μέσου διάδοσης ταλαντώνονται κάθετα
προς την διεύθυνση μετάδοσης του κύματος.
ε) Μηχανικό Κύμα 5) υ = λ.f
στ) Εγκάρσιο κύμα 6) Απόσταση που μεταδίδεται ένα κύμα σε χρόνο μιας περιόδου
24) Το κύμα μεταφέρει
a. ύλη b. Ενέργεια c. ενέργεια και ύλη d. τίποτα από τα προηγούμενα

25. Στα εγκάρσια κύματα
a. τα σωματίδια του μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του
κύματος
b. τα σωματίδια του μέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης
του κύματος
c. τα σωματίδια του μέσου δεν ταλαντώνονται
d. ισχύει το α και το b.

26) Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται:
a. στα υγρά μέσα b. στα αέρια μέσα c. στα στερεά μέσα d. σε όλα τα προηγούμενα.

27) Το διαμήκη κύματα έχουν
a. όρη και κοιλάδες b. πυκνώματα και αραιώματα
c. μόνο κοιλάδες d. μόνο αραιώματα

28) Μήκος κύματος είναι
a. η απόσταση μεταξύ μιας κοιλάδας και ενός όρους
b. η απόσταση μεταξύ δύο κοιλάδων ή δύο όρων
c. η απόσταση που διαδίδεται το κύμα
d. το μήκος του σχοινιού στο οποίο διαδίδεται το κύμα

29. Η ταχύτητα ενός κύματος εξαρτάται
a. από το μήκος κύματος
b. από την συχνότητα
c. από το μέσο διάδοσης
d. από όλα τα προηγούμενα

30. Ο θεμελιώδης νόμος της κυματικής είναι
a. υ=λ/f b. υ=fλ c. υ=λ/f d. υ=λ2f

31. Αν η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στο νερό είναι 2.5m/s και το μήκος κύματος
είναι 7.5m, πόσες φορές θα παρατηρήσει ένας ψαράς μια σημαδούρα να αναδύεται σε
χρόνο 1min;
Υπόδειξη: Η σημαδούρα αναδύεται κάθε φορά που περνάει ένα όρος

32. Λέμε τότε ότι ένα κύμα ……………. κατά μήκος του ελατηρίου.
Το κύμα μεταφέρει ……….. σε κάθε σφαιρίδιο του ελατηρίου χωρίς να
μεταφέρει ………..
Μια πηγή που ………………… μπορεί να παράγει ………..
……………..: ο χρόνος για να εκτελέσουν τα σωματίδια μία πλήρη ταλάντωση
…………….. (): αριθμός ταλαντώσεων των σωματιδίων προς το χρόνο
……………..: μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ταλάντωσης των σωματιδίων
………… ….…….: η ταχύτητα που διαδίδεται το κύμα στο μέσο
………… ……….: μικρότερη απόσταση μεταξύ δύο σημείων με την ίδια απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας και την ίδια κατεύθυνση κίνησης
Η ταχύτητα διάδοσης:
– Δεν εξαρτάται από το …………… του κύματος.
– Εξαρτάται από τις …………. του ………… διάδοσης (π.χ.σκληρό/μαλακό ελατήριο).
Θεμελιώδης νόμος της ………………: Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος σ’ ένα μέσο ισούται με το …………….. της ……………. του επί το ………. κύματος.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »