ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2008ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΜΗΜΑ:ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2008ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ:Θ Ε Μ Α Τ ΑA) QUESTIONS DE COMPRÉ HENSION / ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ1. RÉ PONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES / ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2,5 pointsa. Qui connait bien Auré lie?b. Est-ce que Auré lie adore le bleu ?c. Pourquoi est-ce que Florian n’est pas d’accord pour la BD ?d. Qu’est-ce que Vanessa propose ?e. C’est où le rendez-vous ?2. CHOISISSEZ LA BONNE RÉ PONSE VRAI OU FAUX / ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ 2,5 pointsa. Auré lie a les yeux noirs.VRAIFAUXb. Florian trouve un joli T-shirt.VRAIFAUXc. Ils cherchent un stylo blanc.VRAIFAUXd. Louise et Vanessa cherchent le stylo.VRAIFAUXe. Les garçons sont d’accord avec Louise.VRAIFAUX3. ASSOCIEZ LES DEUX COLONNES / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΤΗΛΕΣ 2,5 pointsa. Je n’aime pas le bleu.1. Vanessab. Une BD, c’est pas assez pour Auré lie.2. Simonc. Un joli stylo, c’est une bonne idé e.3. Auré lied. Qu’est-ce qu’Auré lie aime ?4. Louisee. Auré lie aime les CD, les livres, les vêtements… 5. Florian4. COMPLÉ TEZ LES TIRETS AVEC UN MOT DU TEXTE / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΜΙΑΛΕΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 2,5 pointsa. J’achète ce stylo. _________ est rouge __________ ma trousse.b. Tu aimes _________ chats _________ tu n’aimes pas les chiens.c. Ce n’est pas facile _______ choisir un cadeau.B) É PREUVE DE LANGUE / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ1. ΜΕΤTEZ LES VERBES ENTRE PARENTHÈSES À LA BONNE FORME / ΒΑΛΤΕ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΤΥΠΟ 2,5points1. Je __________ (être) la cousine de Florian.2. Tu _________ (s’appeler) comment ?3. Vous ___________ (finir) les exercices et après vous __________ (regarder) la té lé .4. Ils _________ (avoir) un animal domestique.2. CHOISISSEZ LA BONNE RÉ PONSE / ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2,5 points1. _______ amie est russe.a. Mab. Monc. Ta2. Où sont _______ cahiers ?a. tesb. tonc. son3. Florian a une sœur. _______ sœur parle italien.a. Sonb. Ses c. Sa4. Je porte une robe _________.a. orangeb. blancc. noir5. _________ Melle Favier, la prof de musique.a. Il estb. On estc. C’est3. ASSOCIEZ LES DEUX COLONNES / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΤΗΛΕΣ 2,5 points1. Pourquoi vous achetez plein de Cd ?a. Non, j’ai un chat.2. Où est la photo ?b. Le 25.3. C’est quand ton anniversaire ?c. Oui, beaucoup.4. Tu aimes le foot ?d. Parce qu’on adore la musique.5. Est-ce que tu as un chien ?e. Elle est sur l’é tagère.4. DONNEZ LE FÉ MININ DES MOTS SUIVANTS / ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 2,5points1. chinois _____________2. beau_____________3. belge_____________4. blanc _____________5. canadien _____________BONNE CHANCEΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

3 Responses to “ΓΑΛΛΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ”
 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2007-2008 ΥΠ. ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΞΗ: ΑΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ . ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
  ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ/ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΜΑΘΗΜΑ:………………ΓΑΛΛΙΚΑ……………………………………… ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:…………………………………. ΘΕΜΑΤΑ

  DIALOGUE-UNITE 2STÉ PHANE :-Tu as quel age ?ALICE : J’ai douze ans,et toi ?STÉ PHANE :Moi aussi,j’ai douze ans.ALICE : Tu es grec et tu n’habites pas en Grèce ?STÉ PHANE :Non,j’habite a Paris.ALICE :Moi,j’ai un frère et une sœur.Et toi tu as des frères et sœurs ? STÉ PHANE :Non,je suis fils unique.Mais j’ai deux poissons et un chat.STÉ PHANE :Voila Romeo et Juliette.Ce sont des poissons chinois.ALICE :Ils sont jolis !Et le chat comment il s’appelle ?STÉ PHANE :Il s’appelle Moustache.Il a deux ans

  ALICE :Bonjour Moustache !Moi,je m’appelle Alice.Je suis la copine de Sté phane..A. QUESTIONS DE COMPREHENSIONa.Repondez aux questions :1.Alice a quel age ?2.Stephane a des frères ou sœurs ?3.Comment s’appelle le chat de Sté phane ? (6 points)

  b.Vrai ou faux ?Cochez la bonne case. VRAI FAUXSTEPHANE :1. J’ai 13 ans. 2.J’habite a Paris. 3. J’ai deux poisons. 4 .J’ai un frère. (4 points)B. GRAMMAIRE1.Associez les questions et les ré ponses :A.Qui est-ce ? a.C’est un canari.B.Qu’est-ce que c’est ? b.C’est Alice.

  C. Comment ils s’appellent ? c. Oui j’habite a Paris.D.Tu habites a Paris ? d. J’ai douze ans E.Tu as quel age ? e. Ils appellent Stephane et Akim (2,5 points)2.Associez les é lé ments de la colonne A avec eux de la colonne B :1. Ils A. é coute2. Nous B. parlent3. Elle C. chantez4. Je D. fais5. Vous E. sommes (2,5 points) 3. Ré pondez né gativement aux questions : 1. Ils sont français ? Non,2. Sté phane parle chinois ?3. Mathilde a 5 ans ?4. Tu es grec ?5. Vous habitez a Athènes ? (2.5 points)IV.

  A Completez avec l’article indé fini(un,une,des) : a.Alain a ___ tortue. b.Stephane a____ poissons. c.Mathilde a ____ canari. B.Tu te pré sentes(minimum 4 phrases): Ο Δ/ντης O/H εισηγητής/τρια

 2. ΤΑΞΗ Α΄ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: ΑΡΙΘΜ. ΚΑΤ: ΒΑΘΜΟΣ: Θ Ε Μ Α Τ Α Moi, j’ ai douze ans A. D’ après le texte ci-dessus ré pondez aux questions suivantes :1)Alice a quel âge ? ………………………………………………. ……………………………………………….. 2)Sté phane habite en Grèce ? ……………………………………………… ……………………………………………… 3)Sté phane a une sœur ? ………………………………………………. ………………………………………………. 4)Le chat de Sté phane , comment il s’ appelle ? ………………………………………………. ………………………………………………. B.1)Ecrivez les chiffres en lettres 3 = 14= 2)Complé tez avec un article dé fini (le, la, l, les) ou un article indé fini (un, une, des) Alice a ………… amie . …………. amie d’Alice est chinoise . Il a ……….. chiens .C.1)Mettez les phrases à la forme né gative Akim est lyonnais . ……………………………………………… Elles sont jolies . ……………………………………………… J’ habite à Paris . ………………………………………………. 2)Trouvez la bonne question ……………………………………………… C’ est un poisson chinois . ………………………………………………. C’est Alice.D. Mettez les verbes au type convenableNous ………………… (avoir) quatre chats .Tu ………………… (parler) arabe .Vous ………………… (être) de Rome . Ils …………………. (habiter) en France . Vous …………………. (faire) un gâteau . E.1)Mettez au fé minin les mots souligné s Mario est italien . Sabina est ………………. Sté phane est grec . Hé lène est …………………… Nicolas est mignon . Alice est ………………….. 2)Mettez au pluriel une gomme ……………………. Le cahier d’ Alice …………………………..

 3. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
  ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
  ΤΑΞΗ Α΄
  ΕΠΩΝΥΜΟ
  ΟΝΟΜΑ
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
  ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
  Α. TEXTE
  Unite 2
  p. 23 dialogue A
  Questions sur le texte
  1. Quel age a le chien?
  2. Le chien, qu’ est-ce qu’ il adore?
  3. Les toilettes du camping sont comment?
  4. Comment s’appelle le camping?
  1. Mettez les verbes a l’ indicatif presentJe (être)………….. Tu (avoir)……………..Elle (parler)…………………Nous (regarder)………………… Ils (detester)……………………………
  2. a)Mettez au feminineElle est (grand)………….,(beau)…………..,(sympathique)………………b)Mettez l’article dé fini…….sac, ……..stylos,………regle, ……….effaceur.

  3. a)Mettez les mots en ordreaimes – la – tu – dans – vie ? - qu’est-ce – que………………………………………………………………………………
  b)Mettez au sinqulierElles sont sportives………………………………………………………….
  4. a)Trouvez les questionsC’est Nicolas. ………………………………………………………………C’est une calculette. …………………………………………………………Il s’appelle Paul. ……………………………………………………………Il é coute la radio. ……………………………………………………………Il a

  3 ans. …………………………………………………………………….Il est grand, beau, blond. …………………………………………………….b)Mettez au plurielJ’adore la plante. ……………………………………………………………
  O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »