ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Β΄ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ B Gymnasiou Fysiki 2011 SOS ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ B Gymnasiou Fysiki

ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΑ 2009 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2010

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΑ 2010 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2011

2 Responses to “Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ B Gymnasiou Fysiki ΦΥΣΙΚΗ 2011 SOS ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ”
 1. http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Fysiki/1.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Fysiki/2.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Fysiki/3.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Fysiki/4.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Fysiki/5.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Fysiki/6.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Fysiki/7.pdf

  http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAPEZA_THEMATON/Themata_2006/B_Gymnasiou_Fysiki/8.pdf

  ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
  ΜΑΘΗΜΑ:
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
  ΘΕΜΑΤΑ
  1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις:Η θέση ενός αντικειμένου καθορίζεται σε σχέση με ένα —(1α)— —(1β)—.Για τον προσδιορισμό ενός διανυσματικού μεγέθους απαιτείται εκτός από το μέτρο του και η —(2)— του, δηλαδή η —(3)— και η —(4)— του.Η μέση διανυσματική ταχύτητα ορίζεται ως το πηλίκο της —(5)— προς το αντίστοιχο —(6α)— —(6β)—.Η ευθύγραμμη κίνηση στην οποία η διανυσματική ταχύτητα διατηρείται σταθερή ονομάζεται ευθύγραμμη —(7)—.Όταν μεταβάλλεται το —(8)— ή η —(9)— της διανυσματικής ταχύτητας ή και τα δυο, λέμε ότι έχουμε κίνηση με —(10)— ταχύτητα.

  2. Να κατατάξετε τα παρακάτω φυσικά μεγέθη σε μονόμετρα ή διανυσματικά και να γράψετε τη μονάδα μέτρησης τους : μάζα, πυκνότητα, θέση, απόσταση(μήκος διαδρομής), χρονικό διάστημα, μετατόπιση, ταχύτητα, δύναμη, βάρος, άνωση.

  3. Να εξηγήσετε με βάση τους νόμους του Νεύτωνα τα παρακάτω φαινόμενα:α) Όταν ένα αεροπλάνο απογειώνεται, τα σώματα των επιβατών «πέφτουν προς τα πίσω».β) Την κίνηση μιας βάρκας με κουπιά.

  4. Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 20 m/s.α) Να κατασκευάσετε το διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο.β) Να κατασκευάσετε το διάγραμμα της θέσης του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο.γ) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα μεταξύ των χρονικών στιγμών t1 =2s και t2 =5s της κίνησης.

  ΣΧ. ΕΤΟΣ 2007-2008
  ΤΑΞΗ: B΄

  5. Σε ένα σώμα ασκούνται δυο δυνάμεις με μέτρα F1 =6Ν και F2 =8Ν. Πόση είναιη συνολική δύναμη (συνισταμένη) που ασκείται στο σώμα όταν οι δυο δυνάμειςέχουν: α) ίδια κατεύθυνση, β) αντίθετη κατεύθυνση, γ) σχηματίζουν γωνία 900 ;

  6. Nα χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις με το γράμμα (Σ) αν είναι Σωστέςκαι με το γράμμα (Λ) αν είναι Λανθασμένες:α) Η μάζα είναι το μέτρο της αδράνειας ενός σώματος.β) Το βάρος αλλάζει από τόπο σε τόπο.γ) Η μάζα αλλάζει με το υψόμετρο.δ) Η μάζα και το βάρος συνδέονται με τη σχέση m=w.gε) Οι δυνάμεις δράση και αντίδραση ασκούνται πάνω στο ίδιο σώμα.στ) Η συνισταμένη δύναμη της δράσης και της αντίδρασης είναι μηδέν.

  7. Σε ένα σώμα μάζας 5kg ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=40Ν.Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. α) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμειςπου ασκούνται στο σώμα. β) Να υπολογίσετε τα μέτρα όλων των δυνάμεων.Να αιτιολογήσετε πλήρως τις απαντήσεις σας. Δίνεται g=10m/s2 .

  8. α) Τι περιγράφουμε με την έννοια του έργου;Με ποια σχέση υπολογίζουμε το έργο μιας δύναμης και σε ποια περίπτωση ισχύει αυτή;β) Πότε το έργο μιας δύναμης είναι θετικό, αρνητικό ή μηδέν;

  9. Από ένα σημείο Α που απέχει ύψος h από το έδαφος αφήνουμε να πέσει ένα σώμα μάζας 0,5kg. Αν το σώμα έχει κινητική ενέργεια 40J όταν φτάνει στο έδαφος, να βρείτε το ύψος από το οποίο αφέθηκε. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Να απαντήσετε σε έξι (6) από τα εννέα (9) θέματα. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

  Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις, περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στη ΦΥΣΙΚΗ

  ΘΕΜΑ 1ο

  Ποιες λέξεις συμπληρώνουν σωστά τις παρακάτω προτάσεις:Α. Όταν ένα σώμα ασκεί δύναμη σ΄ ένα άλλο σώμα (δράση), τότε και το δεύτερο σώμα ασκεί δύναμη ………………….. μέτρου και ………………….. κατεύθυνσης στο πρώτο (αντίδραση).Β. Τα υγρά ασκούν δύναμη σε κάθε σώμα που βυθίζεται μέσα σε αυτά. Η δύναμη αυτή ονομάζεται ………………., είναι κατακόρυφη, με φορά προς τα …………………… και το μέτρο της ισούται με το ………………….. του υγρού που εκτοπίζεται από το σώμα. ( Αρχή του Αρχιμήδη).

  ΘΕΜΑ 2οΑ. Να διατυπώσετε την πρόταση που αποτελεί τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα.
  Β. Σε κάθε φυσικό μέγεθος της στήλης ( I ) να αντιστοιχίσετε τη μονάδα μέτρησής του από την στήλη ( II ) ( I ) ( II ) 1. Ταχύτητα α. J 2. Έργο β. Ν 3. Πίεση γ. m 4. Δύναμη δ. Ν/m2 5. Μετατόπιση ε. m/s

  ΘΕΜΑ 3οΑ . Ποια κίνηση ονομάζουμε ευθύγραμμη ομαλή;Β. Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση αυτή και να σχεδιάσετε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις.

  ΘΕΜΑ 4οΑπό αερόστατο που βρίσκεται σε ύψος h = 40m από το έδαφος αφήνουμε να πέσει ελεύθερα ένα σώμα μάζας m = 2kg.510t ( s)υ (m/s)α. Να υπολογιστεί η αρχική δυναμική ενέργεια καθώς και η μηχανική ενέργεια του σώματος.β. Να υπολογιστεί η δυναμική και η κινητική ενέργεια του σώματος σε ύψος h = 20 m.γ. Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια του σώματος λίγο πριν χτυπήσει στο έδαφος.Να θεωρήσετε αμελητέα την αντίσταση του αέρα και επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας το έδαφος. Δίνεται: g = 10m/s2.

  ΘΕΜΑ 5οA. Τι ονομάζουμε αδράνεια ενός σώματος;Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες.
  1. Oι δυνάμεις προκαλούν μεταβολή στην ταχύτητα και παραμόρφωση των σωμάτων στα οποία ασκούνται.
  2. Όταν ένας αθλητής της άρσης βαρών κρατάει ακίνητη την μπάρα σε κάποιο ύψος η δύναμη που ασκεί σ΄ αυτήν δεν παράγει έργο.
  3. Κάθε σώμα το οποίο κινείται έχει κινητική ενέργεια.
  4. Η τριβή είναι η δύναμη που ασκείται από ένα σώμα σε ένα άλλο όταν βρίσκονται σε επαφή και το ένα κινείται σε σχέση με το άλλο.5. Όσο μεγαλύτερη μάζα έχει ένα σώμα τόσο μικρότερη αδράνεια παρουσιάζει.

  ΘΕΜΑ 6ο
  Στο διάγραμμα του διπλανού σχήματος παριστάνεται γραφικά η ταχύτητα ενός σώματος το οποίο κινείται ευθύγραμμα σε συνάρτηση με το χρόνο.
  α. Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης.
  β. Να υπολογίσετε την μετατόπιση του σώματος για χρόνο Δt = 5s.
  γ. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα θέσης - χρόνου αν γνωρίζετε ότι το σώμα τη χρονική στιγμή t0 = 0s βρίσκεται στη θέση x0 = 0m.

  ΘΕΜΑ 7οΝα σχεδιάσετε την συνισταμένη δύναμη και να βρείτε το μέτρο της στις εξής περιπτώσεις:

  ΘΕΜΑ 8οΑ. Στις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
  1. Η επιμήκυνση ενός ελατηρίου:α. είναι ανεξάρτητη από τη δύναμη που ασκείται σ΄ αυτό.β. είναι ανάλογη της δύναμης που ασκείται σ΄αυτό.γ. είναι αντιστρόφως ανάλογη της δύναμης που ασκείται σ΄αυτό.δ. τίποτα από τα παραπάνω.

  2. Ένα σώμα μάζας m = 2kg κινείται με ταχύτητα υ = 10m/s. Η κινητική ενέργειά του είναι: α. 10 J β. 30 J γ. 100 J δ. 400 J

  3. Το έργο μιας σταθερής δύναμης η οποία μετακινεί ένα σώμα κατά τη διεύθυνσή της ισούται με το γινόμενο:α. του μέτρου της δύναμης επί το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτή ασκείταιβ. του μέτρου της δύναμης επί την ταχύτητα του σώματος.γ. του μέτρου του σώματος επί τη μετατόπιση του σώματος.
  δ. τίποτα από τα παραπάνω.
  B. Να γραφεί η μαθηματική σχέση που περιγράφει την υδροστατική πίεση και να ονομαστούν τα σύμβολα που εμφανίζονται στη σχέση.ΘΕΜΑ 9οF5 = 3NF6 = 4NF4 = 3NF3 = 4NF2 = 3NF1 = 4N( α )( γ )
  ( β)Το σώμα του σχήματος κινείται με σταθερή ταχύτητα
  υ = 4m/s κατά μήκος οριζόντιου επιπέδου με την
  επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F = 30N.
  α. Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής Τ.
  β. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος για το
  χρονικό διάστημα Δt = 10s.
  γ. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F καθώς και το έργο της τριβής Τ για το ίδιο
  χρονικό διάστημα.

  Παρατηρήσεις:

  1) Να απαντηθούν τα 6 από τα 9 θέματα.

  Όλες οι απαντήσεις σας να μεταφερθούν στην κόλλα σας.

 2. ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ
  ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ Β

  1.Γράψτε στην κόλλα σας τα παρακάτω μεγέθη και δίπλα τη μονάδα μέτρησης στο (S.I),καθώς και αν είναι θεμελιώδες ή παράγωγο μέγεθος.(μήκος. χρόνος, μάζα, εμβαδόν, όγκος, πυκνότητα).
  2.Γράψτε στην κόλλα σας: α)Πως ορίζουμε τη μέση ταχύτητα στην καθημερινή γλλώσα; β)Πως ορίζουμε τη μέση διανυσματική μέση ταχύτητα; γ)Με ποιους μαθηματικούς τύπους εκφράζονται και ποια η μονάδα μέτρησης;
  3.Γράψτε στην κόλλα σας : α) Τι αποτελέσματα προκαλούν οι δυνάμεις; β) Ποια η μονάδα μέτρησης της δύναμης; γ) Πως ονομάζεται το όργανο μέτρησης της δύναμης;
  4.Γράψτε στην κόλλα σας τον ΠΡΩΤΟ και ΔΕΥΤΕΡΟ νόμο του ΝΕΥΤΩΝΑ καθώς και τι είναι αδράνεια.
  5.Πως ορίζεται το έργο σταθερής δύναμης από ποιο τύπο εκφράζεται και ποια η μονάδα μέτρησης;
  6.Λέμε ότι το έργο μιας δύναμης μπορεί να είναι θετικό – αρνητικό ή μηδέν. Εξηγήστε πότε συμβαίνει αυτό.
  7.Εξηγήστε πότε ένα σώμα έχει δυναμική ενέργεια, από τι εξαρτάται αυτή αλλά και από τι είναι ανεξάρτητη (δεν εξαρτάται).
  8.Διατυπώστε την Αρχή Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε) καθώς και την Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας (Α.Δ.Ε).
  9.Γράψτε τέσσερις (4) διαφορές μεταξύ Μάζας και Βάρους.

  1ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΑΞΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝα απαντήσετε σε 6 απ΄ τα 9 ισοδύναμα θέματαΘέμα 1ο Να συμπληρώσετε τα κενά: «Ένα σώμα συνεχίζει να παραμένει …..(α)….. ή κινείται με σταθερή …..(β)….., εφόσον η συνολική …..(γ)….. που ασκείται πάνω του είναι …..(δ)….. . Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το σώμα ….(ε)…. .Η πρόταση αυτή αποτελεί τον …..(στ)….. νόμο του …..(ζ)….. . Αδράνεια είναι η τάση των σωμάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε …..(η)….. της …..(θ)….. τους κατάστασης. Η …..(ι)….. αποτελεί μέτρο της αδράνειας».Θέμα 2οΑ. Να αντιστοιχήσετε τα φυσικά μεγέθη της στήλης 1, με τις μονάδες μέτρησης (στο S.I.) της στήλης 2, σχηματίζοντας ζεύγη αριθμών-γραμμάτων:Β. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Η ταχύτητα 72 km/h αντιστοιχεί σε1. 10 m/s 2. 20 m/s 3. 72 m/s 4. τίποτε απ΄ αυτάΘέμα 3ο Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις, που αναφέρονται στην έννοια της δύναμης, ως «Σωστές» ή «Λάθος»:1. Η συνολική δύναμη που ασκείται σ΄ ένα σώμα, είναι ανάλογη με τη μεταβολή της ταχύτητάς του.2. Η δύναμη είναι μονόμετρο μέγεθος.3. Όταν σ΄ ένα ελατήριο ασκείται δύναμη, προκαλείται σ΄ αυτό επιμήκυνση (ή συμπίεση), η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη δύναμη.4. Σε κάθε δράση ασκείται πάντα μια αντίθετη αντίδραση.5. Οι δυνάμεις ασκούνται μόνο όταν τα σώματα είναι σε επαφή.Θέμα 4ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε περίπτωση, δικαιολογώντας τις επιλογές σας:1. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, το διάγραμμα υ-t είναι το: α. β. γ. δ. κανένα από αυτά2. Το ακόλουθο διάγραμμα χ παριστάνει:Στήλη 1(Φυσικά μεγέθη)Στήλη 2(Μονάδες μέτρησης)1. Ταχύτητα (υ) α. s2. Θέση (χ)β. m/s23. Χρόνος (t)γ. m/s4. Δύναμη (F)δ. Ν/m25. Πίεση (P)ε. mστ. Ν t
  α. ευθύγραμμη ομαλή κίνηση β. κίνηση με μεταβλητή ταχύτητα
  γ. ακινησία δ. τίποτε απ΄ αυτά
  Θέμα 5ο
  Α. Όπως είναι γνωστό, τα μαχαίρια και τα ψαλίδια ακονίζονται στην κόψη
  τους. Για ποιό λόγο νομίζετε;
  Β. Τα βαριά ζώα (π.χ. ελέφαντες, καμήλες) έχουν μεγάλα πέλματα. Γιατί, κατά
  τη γνώμη σας;
  Θέμα 6ο
  Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, ο οποίος αναφέρεται στην
  ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ενός οχήματος (οι πράξεις να γίνουν αναλυτικά):
  Δχ (km) Δt (h) υ (km/h)
  200
  4
  2
  150
  Θέμα 7ο
  Αν F1=4Ν και F2=3N, να υπολογίσετε την Foλ (κατά μέτρο) και να τη
  σχεδιάσετε , σε κάθε περίπτωση:
  α) F2 F1 β) F2 F1 γ) F2
  F1
  Θέμα 8ο
  Πισίνα σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου περιέχει νερό σε βάθος
  h=2m. Αν το εμβαδό του πυθμένα της είναι Α=10m2 και η υδροστατική πίεση
  που ασκείται σ΄ αυτόν είναι Pυδρ=20.000Pa,
  α) να υπολογίσετε την κάθετη δύναμη που ασκεί το νερό στον πυθμένα και
  β) να βρείτε την πυκνότητα του νερού της πισίνας. Δίνεται g=10m/s2.
  Θέμα 9ο
  Στο μικρό έμβολο μιας υδραυλικής αντλίας ασκείται δύναμη F1=40Ν ενώ το
  εμβαδόν του είναι Α1=10cm2.
  Α. Να υπολογίσετε τη δύναμη F2 που ασκείται στο μεγάλο έμβολο, αν το
  εμβαδόν του είναι A2=50cm2.
  Β. Να συγκρίνετε τις πιέσεις στα δύο έμβολα. Ποιά αρχή βρίσκει εφαρμογή;
  Καλή επιτυχία! Καλό καλοκαίρι!
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου στη ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ Β´ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα , ο οποίος αναφέρεται σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση : Χρόνος (t)sΜετατόπιση (Δx)mΤαχύτητα (υ)m/s1015014900
  2. Δύο δυνάμεις F1=6N και F2=8N είναι κάθετες μεταξύ τους . Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένη τους .
  3. Να αναφέρετε τρεις διαφορές μεταξύ των φυσικών μεγεθών Μάζας και Βάρους.
  4. Ένα κιβώτιο βάρους W=50N ισορροπεί πάνω σ’ ένα τραπέζι . Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο , καθώς και την δύναμη που ασκεί το κιβώτιο στο τραπέζι .
  5. Πώς ορίζεται το έργο σταθερής δύναμης , όταν το σώμα μετακινείται κατά την διεύθυνσή της ; Πότε το έργο είναι θετικό , πότε αρνητικό και πότε είναι μηδέν ;
  6. Τι ονομάζουμε μηχανική ενέργεια ενός σώματος ; Πότε αυτή διατηρείται σταθερή ;
  7. Κατά την διάρκεια ενός μαθήματος γυμναστικής , ένας μαθητής μάζας 60 kgαναρριχάται σε μια κατακόρυφο δοκό μήκους 3m , σε 4s . Πόση είναι η μέση ισχύς του μαθητή στη διάρκεια της άσκησης ; Δίνεται g=10 m/s2
  8. Να αναφέρετε για ποιον λόγο οι παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένες :α) Από την σχέση Τκ = Τc + 273 προκύπτει ότι το απόλυτο μηδέν είναι οι -273 Κ .β) Μεταξύ δύο σωμάτων που έρχονται σε επαφή , παρατηρείται πάντοτε μεταφορά θερμότητας από το ένα προς το άλλο .γ) Ένα σώμα μεγάλης μάζας , απαιτεί πάντοτε περισσότερη θερμότητα για να αυξήσει τη θερμοκρασία του κατά το ίδιο ποσό , σε σχέση με ένα σώμα μικρότερης μάζας .
  9. Μεταλλικό αντικείμενο , μάζας 2kg και θερμοκρασίας 28οC , δέχεται θερμότητα 5600J . Ποια θα είναι η τελική του θερμοκρασία ; Δίνεται Cμεταλλικού αντικειμένου=400 J/kg.oC .

  ΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
  Θ Ε Μ Α Τ Α
  ΘΕΜΑ 1ο
  Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη (βασικά και παράγωγα) του Διεθνούς Συστήματος
  Μονάδων (S.I.) της στήλης (Α) με τις μονάδες (βασικές και παράγωγες) της στήλης (Β):
  ΣΤΗΛΗ Α
  ΣΤΗΛΗ Β
  1. Μήκος
  α) 1 δευτερόλεπτο (1 s)
  2. Μάζα
  β) 1 μέτρο (1 m)
  3. Χρόνος
  γ) 1 Κέλβιν (1 Κ)
  4. Εμβαδόν
  δ) 1 m3
  5. Θερμοκρασία
  ε) 1 Kg/m3
  6. Όγκος στ) 1 m2
  7. Πυκνότητα
  ζ) 1 χιλιόγραμμο (1Kg)
  ΘΕΜΑ 2ο
  Στο σχήμα απεικονίζεται η γραφική
  παράσταση της θέσης σε συνάρτηση με
  το χρόνο για ένα κινητό που κινείται
  ευθύγραμμα. Να συμπληρώσετε τα κε-
  νά των παρακάτω προτάσεων.
  α) Το κινητό παραμένει ακίνητο το
  χρονικό διάστημα από ….. έως …… s.
  β) Το κινητό κινείται με σταθερή ταχύ-
  τητα τα χρονικά διαστήματα ………..
  …………………
  γ) Η ταχύτητα του κινητού το χρονικό διάστημα από 0 - 4 s είναι ……………
  ΘΕΜΑ 3ο
  Στο παρακάτω σήμα να προσδιορίσετε :
  1. Τη θέση του δένδρου.
  2. Τη θέση της κολόνας της ΔΕΗ.
  3. Την απόσταση δένδρου-κολόνας της ΔΕΗ.
  ΣΕΛ 1/3
  ΘΕΜΑ 4ο
  Να βρείτε και να σχεδιάσετε τη συνισταμένη δύναμη του παρακάτω σχήματος όπου F1=8 N, F2=6 N, F3=16 N

  ΘΕΜΑ 5ο
  Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η οριζόντια δύναμη F που ασκείται σε ένα σώμα που κινείται σε λείο οριζόντιο τραπέζι, σε συνάρτηση με τη μετατόπιση. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων.
  1. Το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο σώμα είναι …………
  2. Το έργο της δύναμης για μετακίνηση του σώματος κατά 2 m είναι ………..
  ΘΕΜΑ 6οΤι ονομάζουμε μηχανική ενέργεια ενός σώματος και πότε κατά την κίνηση του σώματος η μηχανική του ενέργεια διατηρείται;Τι μορφές ενέργειας έχει ένα μήλο:
  1. Όταν βρίσκεται στο κλαδί της μηλιάς;2. Καθώς πέφτει από τη μηλιά;
  3. Ως τρόφιμο μόνο;
  ΘΕΜΑ 7ο
  Να συμπληρώσετε το παρακάτω κείμενο με τις κατάλληλες λέξεις:Η τάση των σωμάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε μεταβολή της κινητικής τους κα-τάστασης λέγεται …………… Ένα σώμα συνεχίζει να παραμένει ……….. ή να κινείται ευθύγραμμα και …………. εφόσον δεν ασκείται σε αυτό δύναμη ή η συνολική δύναμη που ασκείται πάνω του είναι …….. Η μάζα είναι το μέτρο της ………… ενός σώματος.ΣΕΛ. 2/3
  ΘΕΜΑ 8ο
  Να δώσετε τον ορισμό της ισχύος, να γράψετε τη μαθηματική σχέση του ορισμού και να
  δώσετε τη μονάδα της στο S.I.
  ΘΕΜΑ 9ο
  Ένα μικρό αεροπλάνο μάζας m = 800kg πετάει σε ύψος h = 200m με ταχύτητα 50 m/s.
  Να βρεθεί η δυναμική ενέργεια ως προς το έδαφος και η κινητική ενέργεια του αεροπλά-
  νου.
  ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ 6 ΑΠΟ ΤΑ 9 ΘΕΜΑΤΑ
  \

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »