Χημεία Γ Γυμνασίου
Χημεία G Γυμνασίου ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011
Χημεία Γ Γυμνασίου ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Χημεία Γ Γυμνασίου
Χημεία Γ Γυμνασίου ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ 2011

1. α) Πότε λέμε ότι μια ουσία παρουσιάζει όξινο χαρακτήρα ;
β) Πώς παράγονται οξέα από τα οξείδια των αμετάλλων; Τι ονομάζουμε όξινα οξείδια ;
γ) Πού οφείλεται το ότι όλα τα οξέα παρουσιάζουν ορισμένες κοινές ιδιότητες
2.
α) Πού οφείλεται το ότι όλες οι βάσεις παρουσιάζουν ορισμένες κοινές ιδιότητες
β)Να αναφέρεις τρεις βάσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Χημεία
γ)Ποια ονομάζονται βασικά οξείδια; Πως από αυτά παράγονται βάσεις;
3.
α)Πως μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι το αέριο που παράγεται όταν το ξύδι επιδρά στην κιμωλία είναι διοξείδιο του άνθρακα;
β)Τι συμβαίνει όταν ένα οξύ επιδρά σε μέταλλο;
4.
Να αντιστοιχήσετε τις παρακάτω στήλες :
ΗΝΟ3
KCl
NH3 οξύ
KOH
HCl
KNO3 βάση
H2SO4
NaOH
Na2SO4 άλας
5.
α) Τι είναι το pH ενός διαλύματος; Τι μας δείχνει; Τι τιμές παίρνει;
β) Πώς μετράμε το pH ενός διαλύματος;
6.
α) Ποιες τιμές παίρνει το pH ενός διαλύματος;
β) Τι θα πάθει το pH ενός όξινου διαλύματος , αν το διάλυμα αραιωθεί με την προσθήκη κι άλλου νερού; Γιατί;
γ) Πως μεταβάλλεται το pH ενός διαλύματος βάσης , αν στο διάλυμα προστίθεται συνεχώς νερό; Σε ποια τιμή τείνει;
7.
α) Πώς μεταβάλλεται το pH ενός όξινου διαλύματος, αν στο διάλυμα αυτό προστίθεται σιγά σιγά μια βάση; Γιατί;
β) Τι ονομάζεται εξουδετέρωση;
γ) Πότε ένα διάλυμα ονομάζεται ουδέτερο; Ποια είναι η τιμή του pH ενός ουδέτερου διαλύματος;
8.
α) Τι ονομάζουμε όξινη βροχή; Ποια είναι η αιτία του φαινομένου;
β) Ποιες είναι οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στο περιβάλλον;
9.
α) Τι γνωρίζεις για το ασβεστοκονίαμα;
β) Ποια κονιάματα ονομάζονται αεροπαγή;
γ) Ποια κονιάματα ονομάζονται υδραυλικά ή υδατοπαγή;

1.
α) Τι σημαίνει όταν λέμε ότι τα ένζυμα έχουν μεγάλη εξειδίκευση ;
β) Τι επιτυγχάνουμε με την απόσταξη αλκοολούχων διαλυμάτων ή ποτών ;
γ) Τι είναι το κοινό μπλε οινόπνευμα ;
2. α) Τι είναι τα πλαστικά και τι περιέχουν ως κύριο συστατικό ;
β) Τι είναι πολυμερισμός ; Να αποδώσετε τον πολυμερισμό του αιθυλενίου προς πολυαιθυλένιο .
3. Να αντιστοιχίσετε τους χαρακτηρισμούς των διαλυμάτων της Α στήλης με τις τιμές του pH της Β στήλης .
Α στήλη Β στήλη ( pH )
1.Ελαφρώς όξινο α . 13
2. Όξινο β. 3
3. Ουδέτερο γ. 7
4.Ελαφρώς βασικό δ. 15
5. Βασικό ε. 6
στ. 9
4. Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ) .
α) Όλα τα στοιχεία της 1ης ομάδας του περιοδικού πίνακα ,εκτός του υδρογόνου, είναι μέταλλα .
β) Τα αλογόνα είναι όλα αμέταλλα και τοξικά .
γ) Το χλώριο διαλύεται στο νερό σχηματίζοντας διάλυμα με το όνομα χλωρίνη .
δ) Τα στοιχεία στον περιοδικό πίνακα είναι τοποθετημένα σε 7 οριζόντιες στήλες που ονομάζονται περίοδοι και σε 18 κατακόρυφες στήλες , που ονομάζονται ομάδες .
ε)Τα στοιχεία που ανήκουν στην 18η ομάδα του περιοδικού πίνακα αντιδρούν εύκολα με άλλα στοιχεία για να σχηματίσουν χημικές ενώσεις.
5. α ) Διαλύουμε διοξείδιο του θείου σε νερό . Να γραφεί η χημική εξίσωση και να χαρακτηριστεί το διάλυμα ως όξινο , βασικό ή ουδέτερο .
β) Εάν στο παραπάνω διάλυμα προσθέσουμε υδροξείδιο του καλίου , τι θα συμβεί στο pH του ;
6. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένες τις παρακάτω προτάσεις .
α) Το pH του διαλύματος που σχηματίζεται από την αντίδραση του νατρίου με το νερό ανήκει στη περιοχή …………… .
β) Τα οξέα προσβάλλουν τα ανθρακικά άλατα και ελευθερώνεται ………….. .
γ) Ένα λίπασμα αναγράφει τους αριθμούς 8 - … - 10 οπότε περιέχει 8%
………… , 5% φώσφορο και …..% κάλιο .
δ) Στους ιστούς συσσωρεύεται ……………………. μετά από έντονη άσκηση .
ε) Τα κυριότερα βιομηχανικά οξέα είναι το ……………, το ………….. και το
………………….. .
7. α) Γιατί τα καταλυτικά αυτοκίνητα λειτουργούν μόνο με αμόλυβδη βενζίνη ;
β ) Να συμπληρωθούν τα κενά και οι συντελεστές των παρακάτω αντιδράσεων .Όλες οι αντιδράσεις αφορούν την πλήρη καύση οργανικών ενώσεων.
i…….. + 2 O2 CO2 + 2 H2O
ii . C2H2 + O2
8. Δίνονται τα εξής :
Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου , διάλυμα νιτρικού αργύρου , διάλυμα υδροχλωρικού οξέος και διάλυμα χλωριούχου νατρίου .
α) Ποια από τα παραπάνω αντιδρούν για να σχηματιστεί δυσδιάλυτο άλας ; Να γραφεί η χημική εξίσωση και να περιγραφεί .
β) Ποια από τα παραπάνω δίνουν την αντίδραση της εξουδετέρωσης ; Να γραφεί η χημική εξίσωση και να περιγραφεί .
9.α) Πως σχηματίστηκε το πετρέλαιο ;
β) Τι ονομάζουμε αποθείωση και τι κλασματική απόσταξη του πετρελαίου ;

1.
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω ενώσεις (οξύ – βάση – άλας) και γράψτε το όνομα τους:
HCl AgCl Mg(OH)2
Ca(OH)2 KOH H2SO4
NaCl HNO3 CaCO3
2.
Τι μετράμε με την κλίμακα PH και ποιες τιμές παίρνει;
Με ποιο τρόπο μπορώ να αυξήσω ή να ελαττώσω το PH ενός όξινου και ενός βασικού διαλύματος;
3.
Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των βάσεων;
Που οφείλονται οι ιδιότητες ενός βασικού διαλύματος;
4.
Πως παρασκευάζονται: α) άλατα από εξουδετέρωση; β) δυσδιάλυτα άλατα; Γράψτε από μια αντίδραση για κάθε περίπτωση.
5.
α) Να γράψετε έναν τρόπο με τον οποίο διαπιστώνεται ότι ένα διάλυμα περιέχει οξύ.
β) Σε διάλυμα οξέος ρίχνω σταγόνες από διάλυμα βάσης. Πότε λέμε ότι έχουμε εξουδετέρωση;
6.
Πότε μια καύση υδρογονάνθρακα λέγεται πλήρης (τέλεια) και πότε ατελής; Να γράψετε την πλήρη καύση του αιθενίου (αιθυλενίου) και μια ατελή καύση του μεθανίου.

1.
Α) Ποιες είναι οι κοινές ιδιότητες των οξέων;
Β) Με ποιο διάλυμα θα αντιμετωπίζατε το τσίμπημα της μέλισσας και γιατί;
2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στο περιβάλλον;
3. Α) Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση:
Όλα τα διαλύματα των βάσεων περιέχουν:
i.
Κατιόντα νατρίου
ii.
Ανιόντα χλωρίου
iii.
Ανιόντα υδροξειδίου
iv.
Κατιόντα σιδήρου
Β) Διάλυμα οξέος με pH=2 αραιώνεται συνεχώς με νερό. Ποια από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις δείχνει πώς μεταβάλλεται η τιμή pH του παραπάνω διαλύματος κατά την προσθήκη νερού.
Όπου V ο όγκος του προστιθέμενου νερού σε mL
4. Τι είναι η απανθράκωση; Σε ποιες συνθήκες γίνεται; Ποια είδη γαιανθράκων γνωρίζετε;
5. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργεί η εκτεταμένη χρήση των λιπασμάτων; Τι γνωρίζετε για αυτό και τις φοβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον;
6. Α) Τι είναι τα ένζυμα;
Β) Ποια είναι η ερμηνεία της δράσης των ενζύμων;
Γ) Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί η αλκοολική ζύμωση;
7.
Να αντιστοιχίσετε τις ουσίες της στήλης Ι με τον κατάλληλο χαρακτηρισμό της στήλης ΙΙ.
Στήλη Ι
Στήλη ΙΙ
1. βουτάνιο
2. βενζόλιο
Α. πρωτογενές προϊόν πετρελαίου
3. λίπασμα
4. αιθανόλη
Β. δευτερογενές προϊόν πετρελαίου
5. απορρυπαντικό
6. πετρέλαιο θέρμανσης
Γ. τριτογενές προϊόν πετρελαίου
8. Συμπληρώστε τις παρακάτω αντιδράσεις, αν γίνονται:
i.
Θειικό οξύ + υδροξείδιο του ασβεστίου

1. α) Να αναφέρετε τις ιδιότητες των οξέων.
β)Ποιες ουσίες ονομάζονται δείκτες;
2. Να περιγράψετε το μηχανισμό της εξουδετέρωσης.
3. Τι είναι τα λιπάσματα;
4. Πως σχηματίστηκε το πετρέλαιο;
5. Ποιες είναι οι ιδιότητες των αλκαλίων;
6. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στο περιβάλλον;
7. Aντιστοίχισε τα διαλύματα της πρώτης στήλης με τις τιμές του PH της
δεύτερης:

Διάλυμα
PH
Οξικού οξέος
7
Αποσταγμένο νερό
5
Χλωριούχου νατρίου
14
Υδροξειδίου του νατρίου
7

8. Τι είναι οι καταλύτες των αυτοκινήτων;
9. α) Ποιες είναι οι διαφορές της πλήρης (τέλειας) καύσης των
υδρογονανθράκων από την ατελή;
β) Να γράψετε την πλήρη καύση του μεθανίου (CH4).

Tags: ,
One Response to “Χημεία Γ Γυμνασίου”
 1. ΧΗΜΕΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ says:

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  1. Α. Αναμειγνύουμε ένα διάλυμα υδροχλωρίου (HCl) που έχει PH= 2 με ένα
  διάλυμα αμμωνίας (NH3) που έχει PH=11 .Το PH του διαλύματος που θα
  προκύψει δεν μπορεί να είναι :
  α. 8 β. 7 γ. 1,5 δ. 4 Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

  Β. Συχνά η υπερβολική έκκριση γαστρικού υγρού στο στομάχι προκαλεί
  πόνους. Το γαστρικό υγρό περιέχει υδροχλώριο(HCl). Με ποιο από τα
  παρακάτω φαρμακευτικά σκευάσματα θα μπορούσαν να
  αντιμετωπισθούν οι πόνοι;
  α. Με ασπιρίνη, στην οποία η δραστική ουσία είναι κάποιο οξύ
  (ακετυλοσαλικυλικό οξύ)
  β. Με δισκία αντιόξινου φαρμάκου, στα οποία οι δραστικές ουσίες είναι
  κυρίως το υδροξείδιο του αργιλίου, Al(OH)3, και το υδροξείδιο του
  μαγνησίου Mg(OH)2 . Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να
  δικαιολογήσετε την επιλογή σας .

  2. Να αντιστοιχίσετε τα υλικά της στήλης (Ι) με τον αντίστοιχο τύπο της
  στήλης (ΙΙ).

  (Ι)
  (ΙΙ)
  i) Γραφίτης
  a) NaCl
  ii) Αλάτι
  b) CaCO3
  iii) Βιτριόλι
  c) HNO3
  iv) Μάρμαρο
  d) C
  v) Ακουαφόρτε
  e) H2SO4

  3. Σε ένα ποτήρι με νερό ρίχνουμε ένα κομματάκι νατρίου.
  α) Το pH του διαλύματος που προκύπτει από την αντίδραση του νατρίου
  με το νερό ανήκει στην περιοχή : i) 0 έως 7 ii) 7 έως 14 iii) ακριβώς 7.
  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
  β) Πώς γίνεται αντιληπτό ότι το pH βρίσκεται στην περιοχή που επιλέξατε;
  4. ∆ίνεται η σειρά δραστικότητας των μετάλλων:
  Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, H, Cu, Ag, Pt, Au.
  ∆ιαθέτετε τρία δοχεία: το ένα είναι σιδερένιο, το δεύτερο αλουμινένιο και
  το τρίτο γυάλινο. Ποιο από τα τρία δοχεία θα χρησιμοποιούσατε για να
  αποθηκεύσετε διάλυμα HCl ; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

  5. α. Γιατί τοποθετούμε καταλυτικούς μετατροπείς στο σύστημα εξάτμισης των
  αυτοκινήτων; Τι περιέχουν αυτοί;
  β. Με τι βενζίνη λειτουργούν τα καταλυτικά αυτοκίνητα; Γιατί;

  6. ∆ίνετε ο παρακάτω πίνακας που αποτελεί το κυρίως τμήμα του περιοδικού
  πίνακα. Τα γράμματα του αλφαβήτου παριστάνουν τα σύμβολα κάποιων
  υποθετικών στοιχείων.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1812 AΒ Γ3 ∆Ζ4 Ε Θ56 Ι Κ7
  α) Ποια στοιχεία ανήκουν στην ομάδα των αλκαλίων, των αλογόνων και των ευγενών αερίων; β) Με ποια στοιχεία το στοιχείο ∆ και Θ εμφανίζουν παρόμοιες ιδιότητες και ποιών στοιχείων οι ατομικοί αριθμοί είναι διαδοχικοί;

  8. α) Να γράψετε τρεις ιδιότητες των οξέων.
  β) Θα χρησιμοποιούσατε ένα καθαριστικό το οποίο περιέχει διάλυμα HCl για να καθαρίσετε ένα μαρμάρινο άγαλμα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

  9. α) Να Γράψετε τρεις ιδιότητες των βάσεων.
  β) Ποια αντίδραση ονομάζεται εξουδετέρωση; Να γράψετε την σχετική εξίσωση.

  2) α) Οξέα ή βάσεις χρησιμοποιούμε στις παρακάτω περιπτώσεις:
  1)τσίμπημα σφίγγας 2)τσίμπημα τσουκνίδας
  3)ξινίλες στο στομάχι 4) τσίμπημα μέλισσας
  β) Ποια οξέα υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό ;
  Ποια είναι η σημασία τους;

  3) Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις:

  α) HCl + . . . . . . . . → ZnCl2 + . . . . . . . . . .
  β) Cα(OH)2 + . . . . . . . → CαCO3 +. . . . . . . . . . .
  γ) NαCl+AgNO3 →. . . . . . . . . +. . . . . . . . . . . .
  δ) C6H12O6 ζυμάση→

  4) α) Ποιες είναι οι κοινές ιδιότητες των βάσεων και που οφείλονται; 4.
  α) Ποια αντίδραση ονομάζεται εξουδετέρωση; Να γράψετε τη σχετική χημική εξίσωση.
  β) Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα θα χρησιμοποιούσατε για να εξουδετερώσετε ένα διάλυμα οξέος:
  i) διάλυμα Α με pH=7, ii) διάλυμα Β με pH=10 και iii) διάλυμα Γ με pH=4, να το αιτιολογήσετε.

  6. Τι γνωρίζετε για τα αλογόνα; (ποια είναι, πως συμβολίζονται, κοινές ιδιότητες).

  8. α) Ποια καύση των υδρογονανθράκων λέγεται τέλεια (πλήρης) καύση; Ποια είναι τα προϊόντα της;
  β) Να συμπληρώσετε σωστά την παρακάτω χημική εξίσωση της τέλειας καύσης του προπανίου (C3H8):
  C3H8 + …………….. → ……………….. + ………………….

  2 . Ποιες από τις παρακάτω αντιδράσεις πραγματοποιούνται και ποιες είναι οι αέριες
  ουσίες που απελευθερώνονται από αυτές ;
  Α . υδροχλωρικό οξύ + μαγνήσιο
  Β . κιμωλία + οξικό οξύ
  Γ . αργίλιο + φωσφορικό οξύ
  Δ . οξικό οξύ + χαλκός
  Ε . ασβέστιο + θειϊκό οξύ
  ΣΤ .μαρμαρόσκονη + θειώδες οξύ

  5 . Να γίνει η πλήρης καύση των παρακάτω ενώσεων
  α )εξάνιο C6H14 β) βουτένιο C4H8 γ) προπάνιο C3H8
  δ ) επτίνιο C7H12 ε) αιθένιο C2H4 στ) πεντίνιο C5H8

  6 .α)Τι είναι το pH και τι τιμές μπορεί να πάρει ;
  β)Τι θα συμβεί στο pH διαλύματος με pH =3 αν του προσθέσω νερό;

  7 .Να γίνει η συμπλήρωση των κενών :
  Από την καύση διαφόρων ουσιών για τη θέρμανση και την κίνηση παράγονται
  μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του ————και διοξειδίου του —————.Τα αέρια
  οξείδια αντιδρούν με τους ——————–της ατμόσφαιρας και το νερό της βροχής
  .Σχηματίζουν —————— ανθρακικό και θειώδες οξύ που διαλύονται στο νερό
  της βροχής .Έτσι η βροχή παρουσιάζει όξινο χαρακτήρα .Από την αντίδραση του —-
  ——– ασβεστίου με την όξινη βροχή προκύπτει θειϊκό ————(γύψος).

  9 . Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες και να
  αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας
  α )Η άκαυστη βενζίνη ,το μονοξείδιο του άνθρακα, η αιθανόλη ,τα οξείδια του
  αζώτου και το διοξείδιο του θείου αποτελούν ουσίες που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα .
  β )Κατά την ατελή καύση τα καυσαέρια μπορεί να περιέχουν και διοξείδιο του
  άνθρακα , άνθρακα (με τη μορφή αιθάλης )ή και άκαυστο υδρογονάνθρακα .
  γ )Ο ενεργός και ο ζωικός άνθρακας χρησιμοποιούνται ως αποχρωστικά μέσα
  στην κατασκευή φίλτρων για τη συγκράτηση αέριων ουσιών .

  Να συμπληρωθούν τα κενά:
  Τα αέρια προϊόντα της καύσης ονομάζονται ……………… Κατά την
  ……………. καύση των υδρογονανθράκων τα καυσαέρια αποτελούνται
  αποκλειστικά από διοξείδιο του άνθρακα και ………………… Κατά την
  ……………. καύση, τα καυσαέρια μπορεί να περιέχουν και μονοξείδιο του
  άνθρακα, …………., ( με τη μορφή αιθάλης) ή και …………….. που δεν κάηκε.

  Μπορούμε να φυλάξουμε οξέα σε μεταλλικά δοχεία; Δικαιολόγησε την
  απάντησή σου.

  Δύο διαλύματα έχουν pH=2 και pH=10 αντίστοιχα . Στα διαλύματα
  αυτά προσθέτουμε νερό. Αφού χαρακτηρίσετε τα αρχικά διαλύματα
  (όξινο ή βασικό), να δικαιολογήσετε τη μεταβολή που θα πάθει η τιμή
  του pH τους.

  2ο: Σημείωσε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις:
  -Τα οξέα όταν διαλύονται στο νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίoυ (ΟΗ).
  -Το πόσο βασικό είναι ένα διάλυμα διαπιστώνεται με τους δείκτες.
  -Τα άλατα όταν διαλύονται στο νερό δίνουν και κατιόντα και ανιόντα.
  -Το χλωριούχο νάτριο έχει pH=7.
  -Το νερό έχει pH=0.
  -Όξινα οξείδια είναι τα οξείδια των αμετάλλων.

  3ο:α)Ποια αντίδραση ονομάζεται εξουδετέρωση;
  β)Πώς διαπιστώνεται το τέλος μιας αντίδρασης εξουδετέρωσης;

  6ο:α)Τι είναι αλκάλια και ποια τα κοινά χαρακτηριστικά τους.
  β)Ποιες οι φυσικές ιδιότητες των αλογόνων

  7ο:Να βρείτε σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα
  ανήκουν τα στοιχεία: 13Al , 35Br

  8ο:α)Να ονομαστούν οι οργανικές ενώσεις
  CH4 ,C3H5OH ,C2H6 ,C2H5COOH
  β)Να γραφούν οι Σ.Τ. των ενώσεων
  προπάνιο, 2βουτενόλη-1, αιθανικό οξύ

  9ο:Να συμπληρωθούν οι παρακάτω χημικές εξισώσεις

  Zn + HCl ……… + ……………

  HCl +NaOH ………… + ………….

  C2H6 + O2(τέλεια καύση) ………….. + …………..

  ΝaCl + AgNO3
  ……………… +…………….

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »