Archive for December 13th, 2010

ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ B GYMNASIOY ISTORIA

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α
1. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των όρων: σκλαβηνίες, ανεικονικές
αντιλήψεις, Σχίσμα των δύο Εκκλησιών, μετανάστευση λαών.
2. Σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε (Σ) αν το περιεχόμενο
είναι σωστό ή (Λ) αν είναι λανθασμένο.
α. Τα θέματα εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά επί Ιουστινιανού.
β. Ο εκχριστιανισμός συνετέλεσε στην ενότητα των Σλάβων.
γ. Οι μάχες του Ματζικέρτ (1071) και του Μυριοκέφαλου (1176) έκριναν
την τύχη της Μικράς Ασίας.
δ. Η στέψη του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα έγινε ευνοϊκά δεκτή από το
Βυζάντιο.
3. Τι γνωρίζετε για τη συνθήκη του Βερντέν; Ποια η σημασία της για τη
νεότερη Ευρώπη;
4. Η ίδρυση της Σχολής της Μαγναύρας.
5. Η θρησκευτική πολιτική του Μ. Κωνσταντίνου.
(Απαντήστε σε τρεις από τις πέντε ερωτήσεις της ομάδας Α)

ΟΜΑΔΑ Β
1. Γιατί ο Ιουστινιανός αναθεώρησε και κωδικοποίησε το Ρωμαϊκό Δίκαιο;
Ποια ήταν η σημασία του νομοθετικού του έργου;
2. Ο ιστορικός Προκόπιος που γνώριζε καλά τη συμπεριφορά των δήμων του
Ιπποδρόμου κατά τη στάση του Νίκα, χρησιμοποιεί τον όρο δημοκρατία με
τη σημασία «κυριαρχία των δήμων, έλλειψη κεντρικής εξουσίας, αναρχία».
Τι σήμαινε ο όρος δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα και τι σημαίνει σήμερα;
3. Να επισημάνετε τις συνέπειες της εικονομαχίας στους τομείς της εξωτερικ΄ς
πολιτικής και της τέχνης.
4. Ποιες ήταν κατά τη γνώμη σας οι κυριότερες συνέπειες της πτώσης του
Βυζαντινού κράτους.
(Απαντήστε στις δύο από τις τέσσερις ερωτήσεις της ομάδας Β)

Ιστορία
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α’
(Επιλέγετε τις τρεις από τις πέντε Ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4
μονάδες).
1, Να εξηγήσετε τους όρους: Διάταγμα των Μεδιολάνων, Αιρέσεις, Στάση του
Νίκα, Στρατιωτόπια.
2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Ο Ιουστινιανός
Α α. Ευνόησε τη μεγάλη ιδιοκτησία.
β. Δεν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με θέματα
7
γ. Προσπάθησε να προστατεύσει τους ελεύθερους
γαιοκτησίας.
αγρότες.
Β. Η καταστολή της εξέγερσης των δήμων.
α. Σήμανε την αποδυνάμωση της αυτοκρατορικής εξουσίας.
β. Έγινε από τον Ιουστινιανό με τη συνδρομή της συζύγου του Θεοδώρας.
γ. Έγινε από τον Ιουστινιανό με τη συνδρομή του λαού της
Κωνσταντινούπολης.
Γ. Ποιο από τα παρακάτω έργα του Ιουστινιανού περιελάμβανε γνώμες Ρωμαίων
νομικών;
α. Ο Ιουστιάνειος Κώδικας.
β. Ο Πανδέκτης.
γ. Οι Νεαρές.
Δ. Ποιο από τα παρακάτω έργα ήταν γραμμένο στα Ελληνικά; α. Ο
Ιουστιάνειος Κώδικας. β. Οι Εισηγήσεις, γ. Οι Νεαρές.
3. Τι εννοούμε με τον όρο Εικονομαχία και ποιοι λόγοι οδήγησαν στην
υιοθέτηση των ανεικονικών αντιλήψεων.

4. Να ελέγξετε την ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων σημειώνοντας
Σωστό (Χ) ή Λάθος (Λ) στο αντίστοιχο τετράγωνο.

Γεγονότα
Σωστό Λάθος
α. 0 θεσμός της Πρόνοιας συνδέονταν με την ισόβια παραχώρηση
αγροκτημάτων στους ευγενείς με αντάλλαγμα την παροχή
στρατιωτικών υπηρεσιών.

β. Η δυναστεία των Κομνηνών στηρίχθηκε στα λαϊκά στρώματα

γ. Η τέταρτη Σταυροφορία είχε καθαρά θρησκευτικό χαρακτήρα.

δ. Η νίκη των Τούρκων στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας παγίωσε τη
θέση τους και επηρέασε καθοριστικά τη φυσιογνωμία της Μ. Ασίας.

5. Ποιοι οργάνωσαν τις σταυροφορίες και πού απέβλεπαν;
6. Ποιοι λόγοι ευνόησαν τις σταυροφορίες;
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑ∆Α Α
1. Να εξηγήσετε τους όρους: διάταγμα Μεδιολάνων, σκλαβηνίες, πρόνοια,
παιδομάζωμα.
2. Να κατατάξετε κατά χρονολογική σειρά τα παρακάτω γεγονότα και να
σημειώσετε για το καθένα την απαραίτητη χρονολογία στις αντίστοιχες
στήλες.
Γεγονότα Χρονολογική σειρά
Έτος
α. Άλωση Κων/πολης από Τούρκους
β. Μάχη Ματζικέρτ
γ. Εγκαίνια Κων/πολης
δ. Άλωση Κων/πολης από Λατίνους
ε. Άνοδος Αλεξίου Α΄ Κομνηνού στο θρόνο

3. Ο Ιουστινιανός, επειδή βρήκε τους νόμους σκοτεινούς λόγω της
ανεπίτρεπτης πληθώρας τους και σε εμφανή σύγχυση εξαιτίας των
αντιφάσεών τους, τους απάλλαξε από την αταξία των απατηλών λέξεων.
Παραμέρισε τις αποκλίσεις τους και τους έδωσε διαρκή ισχύ. (Προκόπιος,
Κτίσματα Ι 1, έκδ. Ο. Veh, Μόναχο 1977, 18-19)
Να μελετήσετε το παράθεμα και να εξηγήσετε τους λόγους για τους
οποίους ο Ιουστινιανός αναθεώρησε και κωδικοποίησε το ισχύον ρωμαϊκό
∆ίκαιο. Τι γνωρίζετε για το νομοθετικό του έργο;
4. Μυριοκέφαλο της Φρυγίας: Τι γνωρίζετε για τη μάχη που έγινε εκεί και τις
συνέπειές της για το μικρασιατικό πληθυσμό της αυτοκρατορίας.

ΙΣΤΟΡΙΑ (ΝΕΟΤΕΡΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ)

Α΄ΟΜΑΔΑ(από τις πέντε ερωτήσεις επιλέγετε τις τρείς)
1.-Να εξηγήσετε τους όρους:
«καθολικός άνθρωπος», «νεοελληνικός διαφωτισμός»
(μονάδες 4)
2.-Ποια ήταν τα αίτια των ανακαλύψεων ? (μονάδες 4)
3.-Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα στη β΄φάση της δεύτερης πολιορκίας
του Μεσολογγίου? Ποια η σημασία της εξόδου ? (μονάδες 4).
4.-Πότε υπογράφτηκε το πρωτόκολλο της Πετρούπολης και από
ποιους? Τι προέβλεπε? (μονάδες 4)
5.-Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις και λέξεις:
α.-Ο ναυτικός αγώνας των Ελλήνων στηρίχθηκε στα πλοία των
νησιών….
β.-Η μάχη της Αλαμάνας και η νίκη του Ο. Ανδρούτσου στο Χάνι
της Γραβιάς ματαίωσαν την απόπειρα των Τούρκων να εισβάλουν…
γ.-Στο Κεφαλόβρυσο τραυματίστηκε θανάσιμα ο ηρωϊκός
Σουλιώτης…..
δ.-Στους Μύλους της Αργολίδας οι Ελληνες αναχαίτησαν τον…..
ε.-Στη μάχη……..τελευταία της Επανάστασης, οι ΄Ελληνες με
ηγέτη το Δ.Υψηλάντη νίκησαν τους Τούρκους.
στ.-Το μεγάλο θύμα του εμφύλιου πολέμου ήταν……
ζ.-Η Τρίτη Εθνοσυνέλευση με ψήφισμα εξέλεξε στις 3 Απριλίου
1827 τον …………………..
η.-Η Τρίτη Εθνοσυνέλευση την 1η Μαϊου 1827 ψήφισε το……..
(μονάδες 4).
Β ΟΜΑΔΑ (Από τα τέσσερα θέματα επιλέγετε τα δύο)
1.-Από πού ήταν επηρεασμένη η «Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας» των
Η.Π.Α.? Γιατί θεωρήθηκε ένα από τα σημαντικώτερα πολιτικά
κείμενα της εποχής? (μονάδες 4).
2.-Ποια η προσφορά της Φιλικής Εταιρείας στον αγώνα του 1821?
3.-Σύμφωνα με το παράθεμα και τις ιστορικές γνωώσεις σας να
απαντήσετε στις ερωτήσεις :ποιους πρέπει να μακαρίζει η πατρίδα
και γιατί ? (μονάδες 4)
4.-Γιατί έγινε η ναυμαχία τουΝαβαρίνου?Ποιά η σημασία της για τις
εξελίξεις στον τόπο μας? (μονάδες 4).

ΟΜΑΔΑ Α΄.

1. Να εξηγήσετε τους όρους: δήμοι, Επαρχικό Βιβλίο, σταυροφορίες,
φεουδαρχικό συμβόλαιο.
2. Ποιοι λόγοι επέβαλαν στον Κωνσταντίνο Α΄ τη μεταφορά της πρωτεύουσας
στην Ανατολή και γιατί επιλέχτηκε το Βυζάντιο;
3.
Κωδικοποίηση του Δικαίου
Ο Ιουστινιανός επειδή βρήκε τους νόμους σκοτεινούς λόγω της
ανεπίτρεπτης πληθώρας τους και σε εμφανή σύγχυση εξαιτίας των
αντιφάσεών τους, τους απάλλαξε από την αταξία των απατηλών λέ-
ξεων. Παραμέρισε τις αποκλίσεις τους και τους έδωσε διαρκή ισχύ.
Προκόπιος, Κτίσματα Ι 1, έκδ. Ο. Veh, Μόναχο
1977, 18-19.

Με βάση το κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε:
α. Τι οδήγησε τον Ιουστινιανό στην απόφαση να αναθεωρήσει και να
κωδικοποιήσει το Ρωμαϊκό Δίκαιο.
β. Ποια έργα προέκυψαν και ποια η σημασία του νομοθετικού του έργου.
4. Ποιες είναι οι συνέπειες της εικονομαχίας;
5. Να γράψετε δίπλα σε κάθε αριθμό της στήλης Α΄ το αντίστοιχο γράμμα της
στήλης Β΄:
Α΄ Β΄
1. Διάταγμα των Μεδιολάνων α. Αγία Σοφία
2. Κατάργηση Ολυμπιακών αγώνων β. Αναστήλωση εικόνων
3. Στάση του Νίκα γ. Ανεξιθρησκεία
4. Ανθέμιος και Ισίδωρος δ. Θεοδόσιος
5. Ηράκλειος ε. Ιππόδρομος
6. Θεοδώρα στ. Λέων ο Φιλόσοφος
7. Σχολή Μαγναύρας ζ. Βασίλειος Β΄
8. Μάχη Σπερχειού η. Τίμιος Σταυρός

ΟΜΑΔΑ Β΄:
1.
Γένεση των θεμάτων και επικράτηση της ελληνικής
. 4. Να αντιστοιχίσετε τα γεγονότα της στήλης Α΄ με τις χρονολογίες της στήλης Β΄: Α΄ Μάχη στο Κλειδί 330 μ.Χ. Άλωση Κων/πολης από τους Οθωμ. Τούρκους 843 μ.Χ Α΄ Β΄ Εγκαίνια Κων/πολης 1453 μ.Χ. Αναστήλωση Εικόνων 1014 μ.Χ. (Να απαντήσετε σε τρεις ερωτήσεις της Ομάδας Α΄ και σε δύο της Ομάδας Β΄)

Ερωτήσεις
Α΄ ομάδα.
1. Να εξηγήσετε τους όρους: υγρό πυρ, φεουδαρχικό συμβόλαιο, Φαναριώτες,
αναστήλωση εικόνων.
2.α) Γιατί ο Ιουστινιανός αναθεώρησε και κωδικοποίησε το ισχύον ρωμαϊκό δίκαιο;
β) Να γράψετε τα νομοθετικά του έργα.
3. Να επισημάνετε τις κυριότερες αιτίες του σχίσματος των δύο εκκλησιών του 1054
μ.Χ.
4. Σταυροφορίες: ορισμός, παράγοντες, κατάληξη της τέταρτης σταυροφορίας.
5. Πότε έγινε η άλωση της Πόλης από τους Τούρκους και ποιες συνέπειες είχε για το
Βυζάντιο και για όλη την Ευρώπη;
( Από τις πέντε ερωτήσεις επιλέγετε τις τρεις )

α) Σύμφωνα με το παράθεμα ποια κτίσματα της Κωνσταντινούπολης υπογραμμίζουν
τη σχέση της με τη Ρώμη και ποια με το χριστιανισμό; Ποιο κτίσμα τέλος παραπέμπει
στον ιδρυτή της;
β) Να γράψετε, σύμφωνα με τις ιστορικές σας γνώσεις, για ποιους λόγους ο Κωνστα-
ντίνος ο Α΄ μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.
2. Να αναφέρετε τους παράγοντες που συνέβαλαν στη νίκη του Ηρακλείου κατά των
Περσών.
3. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες μάχες των Βυζαντινών με τους Σελτζούκους
Τούρκους που έκριναν την τύχη της Μ. Ασίας;
4.
ΟΜΑΔΑ Α΄
1. Να εξηγήσετε τους ιστορικούς όρους: αιρέσεις, σκλαβηνίες, σταυροφορίες, φέουδο.

(4 μονάδες)
2. Για ποιους λόγους το Βυζάντιο ήταν κατάλληλο για πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας;
(4 μονάδες)
3. Ποιοι παράγοντες ευνόησαν την ταχύτατη εξάπλωση των Αράβων σε βάρος της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας και ποιες ήταν οι συνέπειες αυτής της εξάπλωσης;
(4 μονάδες)
4. Τι γνωρίζετε για την α΄ φάση της εικονομαχίας;(Ποιοι αυτοκράτορες ήταν
πρωταγωνιστές, ποιες ενέργειες κατά των εικονοφίλων έγιναν και με ποια Σύνοδο
τερματίστηκε;)
(4 μονάδες)
5. Να αντιστοιχήσετε τα γεγονότα της Α΄ στήλης με τις χρονολογίες της Β΄ στήλης:
(4 μονάδες)

Α΄ Β΄

Oριστική αναστήλωση εικόνων 313
Άλωση Κων/πoλης από Οθωμανούς 330
Μάχη στο Κλειδί 622
Εγκαίνια Κων/πολης 800
Άλωση Κων/πολης από Σταυροφόρους 843
Στέψη Καρλομάγνου 1014
Διάταγμα Μεδιολάνων
1204
Έτος Εγίρας 1453

ΟΜΑΔΑ Β΄
1. Σε ποιο ιστορικό γεγονός αναφέρεται η παρακάτω πηγή και ποιες πληροφορίες δίνει; Να
συμπληρώσετε τις πληροφορίες της πηγής με τις ιστορικές σας γνώσεις.
(4 μονάδες)
Ιστορική Πηγή : Τσακτσίρα, Ορφανουδάκη, Θεοχάρη ,Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Β
Γυμνασίου , Κείμενο 4 «Στάση του Νίκα»
2. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη νίκη του αυτοκράτορα Ηρακλείου εναντίον των Περσών;

(4 μονάδες)
3. Να συγκρίνετε την οργάνωση του βυζαντινού στρατού από τους διαδόχους του αυτοκράτορα Ηρακλείου και
από τους αυτοκράτορες της Δυναστείας των Κομνηνών. Ποιες διαφορές εντοπίζετε;
(4 μονάδες)
4. Ποια σημασία είχε για το κράτος η διατήρηση και προστασία της τάξης των ελεύθερων αγροτών από την
αρπακτική συμπεριφορά των δυνατών; Να απαντήσετε λαμβάνοντας υπόψη σας τις πληροφορίες που σας
δίνει η παρακάτω πηγή και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις.
(4 μονάδες)
Ιστορική Πηγή : σχολικό Βιβλίο Σελ 51 , «Οφέλη από την ύπαρξη των μικροκαλλιεργητών
«(Νεαρά του 934)
Α’ ΟΜΑΔΑ
1. Ποιοι ήταν οι λόγοι μεταφοράς της πρωτεύουσας του Βυζαντίου από τη Δύση
στην Ανατολή;
2. Ποιες ήταν οι συνέπειες από την άλωση της Κωνσταντινούπολης;
3. Ποια προνόμια παραχωρήθηκαν στους Βενετούς από τον Αλέξιο Α’
προκειμένου να εξασφαλίσει τη στρατιωτική τους βοήθεια;
4. «πένητες», «Πρόνοια», «Ιερά εξέταση», «Αναγέννηση», «οικουμενικός
άνθρωπος»: Να δώσετε ένα σύντομο ορισμό για κάθε μια από τις παραπάνω
έννοιες.
5. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α’ με τα στοιχεία της στήλης Β’
ώστε να συνδυαστούν τα γεγονότα με τους πρωταγωνιστές τους.(ένα στοιχείο
της στήλης Β’ περισσεύει)
Α’ Β’
1.Ιουστινιανός α. Κακώσεις
2.Ηράκλειος β. Μάχη στο Κλειδί
3. Νικηφόρος Α’ γ. ανάκτηση δυτικής Μ. Ασίας
4.Φώτιος δ. Μάχη στη Νινευί
5. Αλέξιος Α’ ε. διάσωση αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς
6. Βασίλειος Β’ στ. Στάση του Νίκα
ζ. Κατασκευή Αγίας Σοφίας.
ΟΜΑΔΑ Β’

1. Να αξιολογήσετε τις συνέπειες της Εικονομαχίας στους τομείς της εξωτερικής
πολιτικής και πολιτισμού.
2. Στα χρόνια του Κωνσταντίνου Θ’ έγιναν προσπάθειες διαπραγμάτευσης για το
ζήτημα της κυριαρχίας επί της χριστιανικής οικουμένης. Ποιοι ήταν οι
διαπραγματευτές και που οδήγησε η στάση τους;
3. Ποια ήταν η σημασία της νομοθετικής μεταρρύθμισης των Μακεδόνων(τι
πέτυχαν με τους νόμους τους); Με ποιο νόμο προστατεύονταν οι ελεύθεροι
γεωργοί από τους δυνατούς;
4. Να συσχετίσετε τις συνέπειες από τη μάχη στο Ματζικέρτ και τη μάχη στο
Μυριοκέφαλο. Πώς αυτές οι μάχες επηρέασαν την κυριαρχία του Βυζαντίου
στην Ανατολή;

Να επιλέξετε 3 ερωτήσεις απ’την ομάδα Α’ και 2 ερωτήσεις από την ομάδα Β

Ομάδα Α

1. Για ποιους λόγους ο Κωνσταντίνος ο Α΄ μετέφερε την πρωτεύουσα
του Ρωμαϊκού κράτους από τη ρώμη στη θέση του αρχαίου
Βυζαντίου;
2. Να εξηγήσετε σύντομα το πειεχόμενο των παρακάτω όρων:
Θέματα, σταυροφορίες ,παιδομάζωμα , ανθρωπισμός.
3. το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού.
4. Οι συνέπειες της Εικονομαχιας.
5. α. Μάχη του Ματζικέρτ και μάχη στο Μυρικέφαλο: Πότε έγινε η
καθεμία , μεταξύ ποιων αντιπάλων και ποιες οι συνέπειες αυτών
για το Βυζάντιο.
β. Άλωση της Κων/πολης: Πότε έγινε, από ποιον Οθωμανό
Σουλτάνο και ποιες οι συνέπειες αυτής.

Ομάδα Β΄

1. Ποια τα επιχειρήματα εικονομάχων και εικονολατρών,
σύμφωνα με τα δύο κείμενα.

2. Ποιες εκδηλώσεις διοργάνωναν οι βυζαντινοί στον
Ιππόδρομο,για ποιους λόγους και ποιες από αυτές ήταν
ιδιάιτερα αγαπητές στο λαό;

ΟΜΑΔΑ Α
1. Για ποιους λόγους ο Κωνσταντίνος μετέφερε το διοικητικό κέντρο της αυτοκρατορίας
από τη Ρώμη στη θέση του αρχαίου Βυζαντίου;
2. Ποια η στάση των Μεγάλων Πατέρων της εκκλησίας απέναντι στον ελληνισμό τον 4ο
αιώνα και ποια τα αποτελέσματά της;
3. Ποιες οι συνέπειες για τη Βυζαντινή αυτοκρατορία από την παραχώρηση των
εμπορικών προνομίων στους Βενετούς;
4. Ποια η συνεισφορά του Βυζαντίου στον Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό;
5. Διευκρινίστε τους όρους Καρολίδεια Αναγέννηση και Καρολίδεια γραφή.

Comments No Comments »

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ B Gymnasiou Fysiki

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΜΑΘΗΜΑ:
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΘΕΜΑΤΑ
1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις:Η θέση ενός αντικειμένου καθορίζεται σε σχέση με ένα —(1α)— —(1β)—.Για τον προσδιορισμό ενός διανυσματικού μεγέθους απαιτείται εκτός από το μέτρο του και η —(2)— του, δηλαδή η —(3)— και η —(4)— του.Η μέση διανυσματική ταχύτητα ορίζεται ως το πηλίκο της —(5)— προς το αντίστοιχο —(6α)— —(6β)—.Η ευθύγραμμη κίνηση στην οποία η διανυσματική ταχύτητα διατηρείται σταθερή ονομάζεται ευθύγραμμη —(7)—.Όταν μεταβάλλεται το —(8)— ή η —(9)— της διανυσματικής ταχύτητας ή και τα δυο, λέμε ότι έχουμε κίνηση με —(10)— ταχύτητα.

2. Να κατατάξετε τα παρακάτω φυσικά μεγέθη σε μονόμετρα ή διανυσματικά και να γράψετε τη μονάδα μέτρησης τους : μάζα, πυκνότητα, θέση, απόσταση(μήκος διαδρομής), χρονικό διάστημα, μετατόπιση, ταχύτητα, δύναμη, βάρος, άνωση.

3. Να εξηγήσετε με βάση τους νόμους του Νεύτωνα τα παρακάτω φαινόμενα:α) Όταν ένα αεροπλάνο απογειώνεται, τα σώματα των επιβατών «πέφτουν προς τα πίσω».β) Την κίνηση μιας βάρκας με κουπιά.

4. Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 20 m/s.α) Να κατασκευάσετε το διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο.β) Να κατασκευάσετε το διάγραμμα της θέσης του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο.γ) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα μεταξύ των χρονικών στιγμών t1 =2s και t2 =5s της κίνησης.

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2007-2008
ΤΑΞΗ: B΄

5. Σε ένα σώμα ασκούνται δυο δυνάμεις με μέτρα F1 =6Ν και F2 =8Ν. Πόση είναιη συνολική δύναμη (συνισταμένη) που ασκείται στο σώμα όταν οι δυο δυνάμειςέχουν: α) ίδια κατεύθυνση, β) αντίθετη κατεύθυνση, γ) σχηματίζουν γωνία 900 ;

6. Nα χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις με το γράμμα (Σ) αν είναι Σωστέςκαι με το γράμμα (Λ) αν είναι Λανθασμένες:α) Η μάζα είναι το μέτρο της αδράνειας ενός σώματος.β) Το βάρος αλλάζει από τόπο σε τόπο.γ) Η μάζα αλλάζει με το υψόμετρο.δ) Η μάζα και το βάρος συνδέονται με τη σχέση m=w.gε) Οι δυνάμεις δράση και αντίδραση ασκούνται πάνω στο ίδιο σώμα.στ) Η συνισταμένη δύναμη της δράσης και της αντίδρασης είναι μηδέν.

7. Σε ένα σώμα μάζας 5kg ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=40Ν.Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. α) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμειςπου ασκούνται στο σώμα. β) Να υπολογίσετε τα μέτρα όλων των δυνάμεων.Να αιτιολογήσετε πλήρως τις απαντήσεις σας. Δίνεται g=10m/s2 .

8. α) Τι περιγράφουμε με την έννοια του έργου;Με ποια σχέση υπολογίζουμε το έργο μιας δύναμης και σε ποια περίπτωση ισχύει αυτή;β) Πότε το έργο μιας δύναμης είναι θετικό, αρνητικό ή μηδέν;

9. Από ένα σημείο Α που απέχει ύψος h από το έδαφος αφήνουμε να πέσει ένα σώμα μάζας 0,5kg. Αν το σώμα έχει κινητική ενέργεια 40J όταν φτάνει στο έδαφος, να βρείτε το ύψος από το οποίο αφέθηκε. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Να απαντήσετε σε έξι (6) από τα εννέα (9) θέματα. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις, περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στη ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΜΑ 1ο

Ποιες λέξεις συμπληρώνουν σωστά τις παρακάτω προτάσεις:Α. Όταν ένα σώμα ασκεί δύναμη σ΄ ένα άλλο σώμα (δράση), τότε και το δεύτερο σώμα ασκεί δύναμη ………………….. μέτρου και ………………….. κατεύθυνσης στο πρώτο (αντίδραση).Β. Τα υγρά ασκούν δύναμη σε κάθε σώμα που βυθίζεται μέσα σε αυτά. Η δύναμη αυτή ονομάζεται ………………., είναι κατακόρυφη, με φορά προς τα …………………… και το μέτρο της ισούται με το ………………….. του υγρού που εκτοπίζεται από το σώμα. ( Αρχή του Αρχιμήδη).

ΘΕΜΑ 2οΑ. Να διατυπώσετε την πρόταση που αποτελεί τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα.
Β. Σε κάθε φυσικό μέγεθος της στήλης ( I ) να αντιστοιχίσετε τη μονάδα μέτρησής του από την στήλη ( II ) ( I ) ( II ) 1. Ταχύτητα α. J 2. Έργο β. Ν 3. Πίεση γ. m 4. Δύναμη δ. Ν/m2 5. Μετατόπιση ε. m/s

ΘΕΜΑ 3οΑ . Ποια κίνηση ονομάζουμε ευθύγραμμη ομαλή;Β. Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση αυτή και να σχεδιάσετε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις.

ΘΕΜΑ 4οΑπό αερόστατο που βρίσκεται σε ύψος h = 40m από το έδαφος αφήνουμε να πέσει ελεύθερα ένα σώμα μάζας m = 2kg.510t ( s)υ (m/s)α. Να υπολογιστεί η αρχική δυναμική ενέργεια καθώς και η μηχανική ενέργεια του σώματος.β. Να υπολογιστεί η δυναμική και η κινητική ενέργεια του σώματος σε ύψος h = 20 m.γ. Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια του σώματος λίγο πριν χτυπήσει στο έδαφος.Να θεωρήσετε αμελητέα την αντίσταση του αέρα και επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας το έδαφος. Δίνεται: g = 10m/s2.

ΘΕΜΑ 5οA. Τι ονομάζουμε αδράνεια ενός σώματος;Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες.
1. Oι δυνάμεις προκαλούν μεταβολή στην ταχύτητα και παραμόρφωση των σωμάτων στα οποία ασκούνται.
2. Όταν ένας αθλητής της άρσης βαρών κρατάει ακίνητη την μπάρα σε κάποιο ύψος η δύναμη που ασκεί σ΄ αυτήν δεν παράγει έργο.
3. Κάθε σώμα το οποίο κινείται έχει κινητική ενέργεια.
4. Η τριβή είναι η δύναμη που ασκείται από ένα σώμα σε ένα άλλο όταν βρίσκονται σε επαφή και το ένα κινείται σε σχέση με το άλλο.5. Όσο μεγαλύτερη μάζα έχει ένα σώμα τόσο μικρότερη αδράνεια παρουσιάζει.

ΘΕΜΑ 6ο
Στο διάγραμμα του διπλανού σχήματος παριστάνεται γραφικά η ταχύτητα ενός σώματος το οποίο κινείται ευθύγραμμα σε συνάρτηση με το χρόνο.
α. Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης.
β. Να υπολογίσετε την μετατόπιση του σώματος για χρόνο Δt = 5s.
γ. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα θέσης - χρόνου αν γνωρίζετε ότι το σώμα τη χρονική στιγμή t0 = 0s βρίσκεται στη θέση x0 = 0m.

ΘΕΜΑ 7οΝα σχεδιάσετε την συνισταμένη δύναμη και να βρείτε το μέτρο της στις εξής περιπτώσεις:

ΘΕΜΑ 8οΑ. Στις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
1. Η επιμήκυνση ενός ελατηρίου:α. είναι ανεξάρτητη από τη δύναμη που ασκείται σ΄ αυτό.β. είναι ανάλογη της δύναμης που ασκείται σ΄αυτό.γ. είναι αντιστρόφως ανάλογη της δύναμης που ασκείται σ΄αυτό.δ. τίποτα από τα παραπάνω.

2. Ένα σώμα μάζας m = 2kg κινείται με ταχύτητα υ = 10m/s. Η κινητική ενέργειά του είναι: α. 10 J β. 30 J γ. 100 J δ. 400 J

3. Το έργο μιας σταθερής δύναμης η οποία μετακινεί ένα σώμα κατά τη διεύθυνσή της ισούται με το γινόμενο:α. του μέτρου της δύναμης επί το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτή ασκείταιβ. του μέτρου της δύναμης επί την ταχύτητα του σώματος.γ. του μέτρου του σώματος επί τη μετατόπιση του σώματος.
δ. τίποτα από τα παραπάνω.
B. Να γραφεί η μαθηματική σχέση που περιγράφει την υδροστατική πίεση και να ονομαστούν τα σύμβολα που εμφανίζονται στη σχέση.ΘΕΜΑ 9οF5 = 3NF6 = 4NF4 = 3NF3 = 4NF2 = 3NF1 = 4N( α )( γ )
( β)Το σώμα του σχήματος κινείται με σταθερή ταχύτητα
υ = 4m/s κατά μήκος οριζόντιου επιπέδου με την
επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F = 30N.
α. Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής Τ.
β. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος για το
χρονικό διάστημα Δt = 10s.
γ. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F καθώς και το έργο της τριβής Τ για το ίδιο
χρονικό διάστημα.

Παρατηρήσεις:

1) Να απαντηθούν τα 6 από τα 9 θέματα.

Όλες οι απαντήσεις σας να μεταφερθούν στην κόλλα σας.

Comments No Comments »

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
TRAPEZA THEMATON
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΤΕΣΤ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

Γραπτες προαγωγικες εξετασεις περιοδου ΜΑΙΟΥ Ιουνιου στα Μαθηματικα Τάξη Α’

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
2007
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ Α΄

ΘΕΩΡΙΑ
ΘΕΜΑ 1ο α) Πότε δύο κλάσματα λέγονται ισοδύναμα; Να αναφέρετε δυο τρόπους
δημιουργίας ισοδύναμων κλασμάτων. Δώστε ένα παράδειγμα για τον καθένα.
β) Ποιο είναι μεγαλύτερο από δύο ομώνυμα κλάσματα; Δώστε ένα
παράδειγμα. Ποιο είναι μεγαλύτερο από δύο κλάσματα με τον ίδιο αριθμητή; Δώστε
ένα παράδειγμα.
ΘΕΜΑ 2ο α) Να αναφέρετε τα είδη των τριγώνων ως προς τις πλευρές.
β) Να αναφέρετε τα είδη των τριγώνων ως προς τις γωνίες.
γ) Ποιες γωνίες λέγονται κατακορυφήν, ποια σχέση τις συνδέει;

ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΩΡΙΑ
1. Α. i) Τι ονομάζουμε παραλληλόγραμμο;
ii) Ποιες είναι οι ιδιότητες του παραλληλογράμμου;
Β. Με τι ισούται το εμβαδό:
i) ενός τριγώνου;
ii) ενός παραλληλογράμμου;
iii) ενός τραπεζίου;

2. Α. i) Ποιες γωνίες λέγονται εφεξής; (Να κάνετε σχήμα)
ii) Ποιες γωνίες λέγονται κατακορυφήν και ποια σχέση τις συνδέει;

Β. i) Πότε δύο γωνίες ονομάζονται παραπληρωματικές; (Να κάνετε σχήμα)

ii) Με τι ισούται το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνο

ΘΕΩΡΙΑ 1
α. Ποιοι αριθμοί είναι πρώτοι;
β. Πότε ένας αριθμός διαιρείται με το 3;
γ. Ποιος είναι ο Μ.Κ.Δ δύο αριθμών;

ΘΕΩΡΙΑ 2
α. (ι) Πότε ένα τετράπλευρο είναι τραπέζιο;
(ιι) Πότε ένα τετράπλευρο λέγεται παραλληλόγραμμο;
β. Ποιες είναι οι ιδιότητες του παραλληλογράμμου;

ΘΕΜΑ 1ο

1. Πότε ένα τρίγωνο λέγεται:
• Ισόπλευρο
• Ισοσκελές
• Σκαληνό
2. Σχεδιάστε ένα τρίγωνο
• Ισόπλευρο
• Ισοσκελές
• Σκαληνό

ΘΕΜΑ 2ο

1. Πότε δυο γωνίες λέγονται:
• Εφεξής
• Παραπληρωματικές
• Κατακορυφήν
2. Σχεδιάστε
• ∆υο εφεξής και παραπληρωματικές γωνίες
• ∆υο Κατακορυφήν γωνίες

Comments No Comments »

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ XHMEIA A LYKEIOY
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

 http://www.pdestereas.gr/allowindex/TRAP…

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011
ΘΕΜΑ 1ο
Α) Τι είναι άτομο; Γράψτε 3 χημικά στοιχεία, ένα μονοατομικό, ένα διατομικό και ένα
τριατομικό και ονομάστε τα. (9 μονάδες).

Β) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές(Σ) και ποιες λανθασμένες(Λ);
1. Ένα θετικό ιόν προκύπτει από ένα άτομο που προσλαμβάνει ηλεκτρόνια.
2. Η εξαέρωση του νερού είναι φυσικό φαινόμενο.
3. Η πυκνότητα μιας ουσίας είναι φυσική ιδιότητα της ουσίας αυτής.
4. Ο προσδιορισμός μίας χημικής ιδιότητας δεν προκαλεί μεταβολή στη χημική
σύσταση της ουσίας που έχει αυτή την ιδιότητα.
5. Τα ισότοπα ενός στοιχείου έχουν τον ίδιο ατομικό αλλά διαφορετικό μαζικό αριθμό.
(10 μονάδες)

Γ) Να κατατάξετε τα παρακάτω υλικά σε χημικά στοιχεία, χημικές ενώσεις και μίγματα:
Α. νερό β. σίδηρος γ. αέρας δ. θείο ε. γάλα στ. ζάχαρη (6 μονάδες)

ΘΕΜΑ 2ο
Α) Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις θα σχηματιστεί διάλυμα;
1. κατά τη προσθήκη νερού σε λάδι
2. κατά την ανάμιξη ζάχαρης με καφέ
3. κατά τη προσθήκη ζάχαρης σε νερό
4. κατά την ανάμιξη ζεστού και κρύου νερού.
(5 μονάδες)
Β) Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
Ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων αποτελείται από________οριζόντιες σειρές που
ονομάζονται________και __________ κατακόρυφες στήλες που ονομάζονται __________.
Τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια οριζόντια σειρά, έχουν τον ίδιο αριθμό __________ για την
κατανομή των ηλεκτρονίων τους, ενώ τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κατακόρυφη στήλη
έχουν τον ίδιο αριθμό _________στην εξωτερική τους στιβάδα. (12 μονάδες)

Γ) Να κατατάξετε τις παρακάτω χημικές ενώσεις στις κατηγορίες:
1.NaOH 2.FeCl3 3.CaCO3 4.H2SO4
5.ZnO 6.HCl 7.Ba(OH)2 8.CO2

(18 μονάδες)

ΘΕΜΑ 3ο
39
∆ίνεται το άτομο 19 Κ.
1) Πως ονομάζεται το στοιχείο αυτό και ποιος είναι ο ατομικός και ποιος ο μαζικός του
αριθμός; Να γραφούν και τα σύμβολα αυτών.
2) Να βρεθούν οι αριθμοί πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων του ατόμου.
3) Πως συμβολίζονται τα σωματίδια αυτά και τι είδους φορτίο έχουν;
(25 μονάδες) ΘΕΜΑ 4ο Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με τους μοριακούς τύπους των ενώσεων που σχηματίζονται από την ένωση των ιόντων του πίνακα: Ο2- Cl- OH- NO3- K+ (1) (2) (3) (4) Fe2+ (5) (6) (7) (8) Στη συνέχεια να ονομάσετε τις ενώσεις : (1),(2),(4),(7),(8). (25 μονάδες)

ΘΕΜΑ 10
Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση .
1.Το στοιχείο 19Χ έχει παρόμοιες χημικές ιδιότητες με το στοιχείο :
α. 1Τ β. 5Φ
γ. 3Ψ δ. 9Ζ
2.Αν το στοιχείο Χ έχει ατομικό αριθμό Ζ , ενώ το στοιχείο Ψ έχει ατομικό αριθμό Ζ+1,τότε :
α. τα Χ και Ψ μπορεί να ανήκουν στην ίδια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα .
β. τα Χ και Ψ μπορεί να ανήκουν στην ίδια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα .
γ. τα Χ και Ψ ανήκουν οπωσδήποτε στην ίδια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα .
δ. τα Χ και Ψ ανήκουν οπωσδήποτε στην ίδια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα .
3.Ορισμένη ποσότητα αμμωνίας διαλύεται σε νερό .Το διάλυμα που προκύπτει μπορεί να έχει
n ΡΗ ίσο με :
α. 4 β. 9
γ. 7 δ. 5
4.Ένα διάλυμα οξέως έχει ΡΗ = 5 . Σε αυτό προσθέτουμε νερό . Το ΡΗ του διαλύματος που θα
nπροκύψει μπορεί να είναι ίσο με :
α. 3 β. 4
γ. 6 δ. 8
5.Έστω ότι παίρνω 1 mol οξυγόνου και 1 mol σιδήρου . Αυτές οι δύο ποσότητες που πήρα :
α. Έχουν την ίδια μάζα .
β. Καταλαμβάνουν τον ίδιο όγκο .
γ. Περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων .
δ. Δεν έχουν καμιά ποσοτική σχέση μεταξύ τους .

ΘΕΜΑ 20
1 . Να σημειώσετε για κάθε πρόταση αν αυτή είναι Σωστή ή Λάθος ( Σ ή Λ )
α. Δεν είναι δυνατόν δύο στοιχεία με διαδοχικούς ατομικούς αριθμούς να ανήκουν στην ίδια
ομάδα του Περιοδικού Πίνακα .
β. Όλα τα στοιχεία που η εξωτερική στιβάδα των ατόμων τους είναι η Ο ανήκουν στην 5η
περίοδο του Περιοδικού Πίνακα .
γ. Στις ενώσεις που προκύπτουν από ομοιοπολικό δεσμό μεταξύ των ατόμων , δεν υπάρχει η
έννοια του μορίου .
δ. Ετεροπολικός ονομάζεται ο δεσμός που σχηματίζεται μεταξύ ατόμων που ανήκουν στην ίδια
ομάδα του Περιοδικού Πίνακα .
ε. Αν ένα διάλυμα βάσης αραιωθεί με την προσθήκη νερού , το ΡΗ του θα ελαττωθεί .
2 . Να γίνει συμπλήρωση των κενών .
α . Τα διαλύματα των οξέων έχουν ορισμένες κοινές ιδιότητες , επειδή όλα περιέχουν ………..
β. Στις ιοντικές ενώσεις ο μοριακός τύπος δείχνει την απλούστερη …………..των ιόντων στο
ι ιοντικό πλέγμα .
γ . Η αντίδραση κατά την οποία ένα οξύ και μια βάση αντιδρούν και μου δίνουν ……… και
ν νερό ονομάζεται …………….

ΘΕΜΑ 30

1. Να βάλεις τους κατάλληλους συντελεστές στις παρακάτω χημικές αντιδράσεις :
….Al Cl 3 + …H2 SO4 → …Al2 (SO4 ) 3 +…H Cl
….Na + …..H2O → … NaOH + …H2
….Al + …Fe Cl 2 → … AlCl3 + … Fe
….C2H4 + … O2 → … CO2 + … H2O
….C2H4 + … O2 → … CO + … H2O

2. Nα γράψεις τους μοριακούς τύπους των παρακάτω χημικών ενώσεων.
Α. Υδροξείδιο του Καλίου.
Β. Ανθρακικό οξύ .
Γ. Χλωριούχο Αργίλιο .
Δ. Φωσφορικό οξύ .
Ε. Διοξείδιο του Θείου.

ΘΕΜΑ 40

1. Να ονομάσεις τις ενώσεις.
Α. Ba O
B. HCl
Γ. H3 PO 4
Δ. CaCO3
Ε. Al2 S 3

2.Nα υπολογιστούν οι σχετικές μοριακές μάζες των παρακάτω χημικών ενώσεων.
Α. ΗΝΟ3
Β. Η2 CO 3
Γ. C6 H 13 COOH

3. Να υπολογίσετε πόσο ζυγίζει ένα μόριο ΗΝΟ3 .

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες Αr H: 1 , N: 14, O: 16 , C: 12 .

ΘΕΜΑ 10 (25 μονάδες)

Για τις παρακάτω ερωτήσεις (1-5) να γράψετε στη κόλλα σας το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1)Τα άτομα των στοιχείων ενώνονται μεταξύ τους για να:
α. μετατραπούν σε ευγενή αέρια
β. μειώσουν τη συνολική τους ενέργεια
γ. να αποκτήσουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονικών στιβάδων με κάποιο ευγενές αέριο
δ. να αποκτήσουν τον ατομικό αριθμό του αντίστοιχου ευγενούς αερίου.

2) Ο μοριακός τύπος ενός ανθρακικού άλατος κάποιου μετάλλου Μ δε μπορεί
να είναι:
α. M2CO3 β. M2(CO3)3 γ. M3CO3
δ. MCO3

3) Οξέα, σύμφωνα με τη θεωρία του Arrhenius, είναι όλες οι ενώσεις που:
α. περιέχουν υδρογόνο
β. όταν ηλεκτρολύονται ελευθερώνουν στην άνοδο Η2
γ. όταν διαλύονται στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου
δ. αντιδρούν με το νερό και ελευθερώνουν αέριο Η2.

4) Όξινα οξείδια ονομάζονται τα οξείδια που:
α. αντιδρούν με οξέα
γ. προκύπτουν με αφυδάτωση των οξέων
β. αντιδρούν με βάσεις
δ. έχουν όξινη γεύση.

5) Σε κάθε χημική αντίδραση αποσύνθεσης:
α. μία χημική ουσία διασπάται σε απλούστερες ενώσεις
β. δύο χημικές ουσίες διασπώνται σε απλούστερες ενώσεις
γ. ένα χημικό στοιχείο διασπάται σε άλλα στοιχεία
δ. μειώνεται η μάζα του συστήματος

ΘΕΜΑ 20

1) Να γράψετε στην κόλλα σας τις λέξεις που συμπληρώνουν σωστά τις παρακάτω προτάσεις:
(10 μονάδες)

Η εξωτερική στιβάδα ενός ατόμου δε μπορεί να περιέχει περισσότερα από……….
ηλεκτρόνια. Ειδικότερα αν αυτή είναι η ………δε μπορεί να περιέχει περισσότερα από
…….. ηλεκτρόνια. Η προηγούμενη της εξωτερικής ηλεκτρονική στιβάδα δεν μπορεί
να έχει περισσότερα από ………….. ηλεκτρόνια. Με βάση τους κανόνες αυτούς η
κατανομή των ηλεκτρονίων στο άτομο του καλίου (Ζ=19) είναι:

2) Αφού μεταφέρετε στη κόλλα σας να συμπληρώσετε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις:
(15 μονάδες)
1. N2 + H2 →

2. NH4Cl + Ca(OH)2 →

3. AgNO3 + NaI →

ΘΕΜΑ 30
1 .Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης των στοιχείων στις παρακάτω ενώσεις: (10
μονάδες)
α) του S στο Na2SO4
β) του N στο KNO3

2 α) Τι είναι ο ιοντικός δεσμός; Με ποιες προϋποθέσεις σχηματίζεται ο ιοντικός δεσμός; (10
μονάδες)
β) Να περιγράψετε τη δημιουργία ιοντικού δεσμού στην ένωση του χλωριούχου νατρίου
(NaCl) (5 μονάδες)

ΘΕΜΑ 40
Διαθέτουμε μια ποσότητα 4,48 L SO3 μετρημένα σε πρότυπες συνθήκες( stp) . Να βρεθούν :
1) Πόσα mol είναι η ποσότητα αυτή; (5 μονάδες)
2) Πόση είναι η μάζα της ; ( 5 μονάδες)
3) Aν η ποσότητα αυτή αντιδράσει με επαρκή ποσότητα KOH πόσα mol K2SO4 θα
παραχθούν; (15 μονάδες)

Δίνονται η ατομικές μάζες S=32 , O=16
ΘΕΜΑ 1ο
1) Να διαλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις:
Ένα μονοατομικό ιόν με αρνητικό φορτίο -2 προκύπτει από ένα άτομο όταν…
α) αποβάλλει δύο ηλεκτρόνια
β) προσλάβει δύο ηλεκτρόνια
γ) προσλάβει δύο πρωτόνια
δ) αποβάλλει δύο νετρόνια
ε) προσλάβει δύο νετρόνια.
(μονάδες 5)

2) Να διαλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις:
Ο ατομικός αριθμός εκφράζει:
α) το ηλεκτρικό φορτίο του πυρήνα
β) τον αριθμό των νετρονίων του πυρήνα
γ) τον αριθμό των ηλεκτρονίων ενός μονοατομικού ιόντος
δ) τον αριθμό των πρωτονίων στον πυρήνα κάθε ατόμου ενός στοιχείου
ε) τον αριθμό των νουκλεονίων στον πυρήνα ενός ατόμου. (μονάδες 5)

3) Χαρακτηρίστε με Σ τις προτάσεις που είναι σωστές και με Λ τις προτάσεις που είναι λανθασμένες:
α) Ηλεκτρόνια της ίδιας στιβάδας έχουν την ίδια ενέργεια
β) Η στιβάδα L μπορεί να περιέχει 10 ηλεκτρόνια
γ) Η εξωτερική στιβάδα (εκτός της K) περιέχει το πολύ 8 ηλεκτρόνια
δ) Η προτελευταία στιβάδα δεν μπορεί να περιέχει περισσότερα από 8 ηλεκτρόνια. (μονάδες 5)

4) Χαρακτηρίστε με Σ τις προτάσεις που είναι σωστές και με Λ τις προτάσεις που είναι λανθασμένες:
α) Το φθόριο (F2) σε ελεύθερη κατάσταση έχει αριθμό οξείδωσης -1
β) Το θείο (S) στο H2S έχει αριθμό οξείδωσης -2
γ) Το χλώριο (Cl) στο ClO3
– έχει αριθμό οξείδωσης +4
δ) Το θείο (S) στο Fe2(SO4)3 έχει αριθμό οξείδωσης +6.
(μονάδες 5)

5) Να αντιστοιχίσετε τους μοριακούς τύπους της Στήλης Ι με τις σωστές ονομασίες της Στήλης ΙΙ και την
αντίστοιχη κατηγορία της Στήλης ΙΙΙ:
Στήλη Ι
Στήλη ΙΙ
Στήλη ΙΙΙ
α) SO2 i) θειούχο αργίλιο 1) οξύ
β) Al2S3 ii) θειικό οξύ 2) βάση
γ) H2SO4 iii)θειώδες αργίλιο 3) άλας
δ) Al2(SO3)3 iv) υδροξείδιο του αργιλίου 4) οξείδιο
ε) Al(OH)3 v) διοξείδιο του θείου (μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2ο
1) Να αντιστοιχίσετε τους μοριακούς τύπους της Στήλης Ι με τις σωστές σχετικές μοριακές μάζες της
Στήλης ΙΙ:
Στήλη Ι
Στήλη ΙΙ

α) H2SO4 i) 74
β) Al2S3 ii) 18
γ) H2O iii)98
δ) Ca(OH)2 iv) 46
ε) NO2 v) 150
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar): H=1, O=16, S=32, Al=27, Ca=40, N=14. (μονάδες 6)

2) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
Ηλεκτρονιακή δομή σε
στιβάδες
Στοιχείο
Πρωτόνια
(p+)
Νετρόνια
(n0)
Ηλεκτρόνια
(e-)
K L M N
Περίοδος
Περιοδικού
Πίνακα
Ομάδα
Περιοδικού
Πίνακα
K 39
19

Cl 35
17

Mg 24
12

3) Να συμπληρωθούν οι χημικές εξισώσεις των παρακάτω χημικών αντιδράσεων:
α) H2 + Cl2 →
β) Na + FeCl2 →
γ) AgNO3 + NaCl →
δ) Na2CO3 + HCl → (μονάδες 6)

4) Τι γνωρίζετε για την θεωρία ηλεκτρολυτικής διάστασης (θεωρία Arrhenius);
(μονάδες 6)

ΘΕΜΑ 3ο
Σε 240g νερού διαλύονται πλήρως 60g ζάχαρης, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ με πυκνότητα ρ=1,2
mL
g
. Να
υπολογίσετε:
α) τον όγκο του τελικού διαλύματος Δ, (μονάδες 6)
β) την % w/w και την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Δ,
(μονάδες 9)
γ) πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 50 mL του διαλύματος Δ, ώστε να προκύψει διάλυμα με
περιεκτικότητα 6% w/v.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 4ο
Ποσότητα CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) ζυγίζει 220g .
Να υπολογίσετε:
α) πόσα mol είναι η ποσότητα αυτή,
(μονάδες 8)
β) πόσο όγκο καταλαμβάνει η ποσότητα αυτή σε πρότυπες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας (STP).

(μονάδες 8)
γ) η ποσότητα αυτή του CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) εισάγεται σε δοχείο με όγκο V=8,2L και
θερμοκρασία θ=270C. Να υπολογίσετε την πίεση που ασκείται από το αέριο CO2 (διοξείδιο του άνθρακα)
στο δοχείο. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar): C=12, O=16 και η παγκόσμια σταθερά των αερίων
R=0,082
K mol
L atm


. (μονάδες 9)

( Μόρια 5)
Γ) Χαρακτηρίστε τα παρακάτω σώματα σαν μίγματα ή χημικές ενώσεις ,αφού τα
μεταφέρετε στην κόλα σας, με τα σύμβολα (Μ) ή (Χ.Ε) αντίστοιχα .
i) Ατμοσφαιρικός αέρας
ii) Coca Cola
iii) Χλωριούχο νάτριο
iv) ξίδι
v) Θαλασσινό νερό
(Μόρια 5)

∆) Να κάνετε αντιστοίχηση των παρακάτω χημικών ενώσεων με το είδος στο
οποίο ανήκουν :

HCl
ΙΟΝΤΙΚΗ
CaCO3

NaOH
ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΗ
H2O

K2O
(Μόρια 5)

Ε) Συμπληρώστε τα κενά στο παρακάτω διάγραμμα , αφού το μεταφέρετε στην
κόλα σας:

ΥΛΗ ΜΙΓΜΑΤΑ ……………. ………… ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ……………. (Μόρια 5) ΘΕΜΑ 2Ο Α) Να συμπληρωθούν όσες από τις παρακάτω αντιδράσεις είναι δυνατές : NaCl + Ca(NO3)2 AgNO3+ NaBr Fe + HCl Ag2SO4 + HCl Cu + H2SO4 (Μόρια 5) Β) ∆ίνονται δύο στοιχεία Χ και Ψ με ατομικούς αριθμούς 19 και 35 αντίστοιχα. Να βρείτε : α) την κατανομή ηλεκτρονίων σε στοιβάδες και β) με τι είδους δεσμό θα ενωθούν. Σχεδιάσετε τον σχετικό ηλεκτρονικό τύπο . (Μόρια 5+5=10) Γ) Χαρακτηρίσετε τα παρακάτω φαινόμενα σαν φυσικά (Φ) ή χημικά (Χ) . i) καύση βενζίνης ii) διάλυση αλατιού σε νερό iii) έκρηξη πυροτεχνήματος iv) σάπισμα μήλου v) σκούριασμα σιδήρου . (Μόρια 5) ∆) Ποιες είναι οι ιδιότητες των βάσεων ; (Mόρια 5) ΘΕΜΑ 3Ο Στοιχείο Σ έχει μαζικό αριθμό Α=23 , ενώ τα πρωτόνια στον πυρήνα του είναι κατά 1 λιγότερα από τα νετρόνια . i) πόσα πρωτόνια ,πόσα νετρόνια και πόσα ηλεκτρόνια έχει το ουδέτερο άτομο του στοιχείου αυτού ; ii) να γίνει κατανομή των ηλεκτρονίων του σε στιβάδες . iii) είναι μέταλλο ή αμέταλλο και γιατί; . (Μόρια 10+10+5=25) ΘΕΜΑ 4Ο Σε 240 gr H2O διαλύονται πλήρως 60 gr ζάχαρης , οπότε σχηματίζεται διάλυμα ∆ , όγκου 250 ml . Να υπολογίσετε : α) την πυκνότητα του διαλύματος ∆ β) την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος ∆ γ) την %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος ∆ δ) πόσα ml νερό πρέπει να προσθέσουμε στο αρχικό διάλυμα ∆ ώστε να προκύψει διάλυμα με περιεκτικότητα 5%w/v ; (Μόρια 5+5+5+10 )

Comments No Comments »

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
A LYKEIOY ΦΥΣΙΚΗ TRAPEZA THEMATON
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Προτεινόμενα Θέματα

γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Φυσική Α Λυκείου > ΣΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α1. Στις ερωτήσεις 1-3 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (15Μ)
1. Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το:
α) πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η θέση του.
β) πηλίκο της μετατόπισης δια του χρόνου.
γ) πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα.
δ) πόσο γρήγορα κινείται ένα κινητό.
2. Ένα πορτοκάλι βάρους 2Ν πέφτει από ένα δέντρο. Με βάση τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα συμπεραίνουμε ότι:
α) η κίνηση είναι επιταχυνόμενη.
β) η επιτάχυνση της βαρύτητας παραμένει σταθερή.
γ) η δύναμη που ασκεί το πορτοκάλι στη Γη είναι ίση με 2Ν.
δ) η δύναμη που ασκεί το πορτοκάλι στη Γη είναι μεγαλύτερη από 2Ν.
3. Οι διατηρητικές δυνάμεις:
α) Είναι σταθερές δυνάμεις.
β) Όταν παράγουν έργο δεν μεταβάλλουν την κινητική ενέργεια του σώματος στο οποίο ασκούνται.
γ) Είναι οι δυνάμεις που το έργο τους σε κλειστή διαδρομή είναι μηδέν.
δ) Είναι οι δυνάμεις που το έργο τους εξαρτάται από την τροχιά του σώματος στο οποίο ασκούνται.
Α2. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη. (10Μ)
α) Το βάρος ενός ανθρώπου είναι 75kg.
β) Ένα ακίνητο σώμα δεν έχει ενέργεια.
γ) Η ισορροπία ενός σώματος είναι αποτέλεσμα του νόμου της δράσης-αντίδρασης.
δ) Η ισχύς είναι μέγεθος μονόμετρο.
ε) Από την κλίση της γραφικής παράστασης στο διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου στην ευθύγραμμη κίνηση υπολογίζουμε την τιμή της επιτάχυνσης.
ΘΕΜΑ 2Ο
Β1. Δυο παιδιά διαφορετικού βάρους κατεβαίνουν από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο πολυκατοικίας. Το βαρύτερο με το ασανσέρ και το ελαφρύτερο από τη σκάλα. Για αυτή τη μετατόπιση:
α) Περισσότερο έργο παράγει η βαρυτική δύναμη που ασκείται στο βαρύτερο παιδί.
β) Περισσότερο έργο παράγει η βαρυτική δύναμη που ασκείται στο ελαφρύτερο παιδί.
γ) Το έργο της βαρυτικής δύναμης είναι στις δυο περιπτώσεις το ίδιο.
δ) Τα δεδομένα δεν επαρκούν για να απαντήσουμε.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. (4Μ+8Μ)
Β2. Από την άκρη της ταράτσας τριώροφης πολυκατοικίας αφήνουμε ταυτόχρονα να πέσουν ελεύθερα δύο σώματα, ένα βαρύ και ένα ελαφρύτερο. Αν δεν λάβουμε υπ’ όψη άλλες δυνάμεις εκτός από το βάρος, στο έδαφος:
α) Θα φτάσει πρώτο το βαρύτερο.
β) Θα φτάσει πρώτο το ελαφρύτερο.
γ) Θα φτάσουν και τα δύο ταυτόχρονα.
δ) Τα δεδομένα δεν επαρκούν για να απαντήσουμε.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. (5Μ+8Μ)
ΘΕΜΑ 3Ο
Ένα βλήμα μάζας m1 = 0,1kg, κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ1 = 400m/s και σφηνώνεται σε ακίνητο κιβώτιο μάζας m2 = 2,4kg, που βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Να βρείτε:
α) Την ταχύτητα που αποκτά το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση. (10Μ)
β) Το διάστημα που θα διανύσει το συσσωμάτωμα σε χρόνο 10s μετά την κρούση.(5Μ)
γ) Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του βλήματος που μετατράπηκε σε θερμική ενέργεια κατά την κρούση. (10Μ)
ΘΕΜΑ 4Ο
Σώμα μάζας m = 2kg αφήνεται ελεύθερο σ’ ένα σημείο Ο κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ = 30ο. Ο συντελεστής τριβής σώματος-επιπέδου είναι 35. Αν το σημείο Ο απέχει από το οριζόντιο επίπεδο απόσταση h = 5m:
α) Να δείξετε ότι το σώμα θα αρχίσει να κατεβαίνει. (10Μ)
β) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί το σώμα. (5Μ)
γ) Να υπολογίσετε τη θερμική ενέργεια που θα παραχθεί κατά την κάθοδο του σώματος.(10Μ)
Δίνεται: 210mgs=. ημ30ο = 1232

Comments 3 Comments »